Ako vyzerá darovacia zmluva na pozemok? + VZOR

Darovacia zmluva je jeden zo spôsobov, ako previesť nehnuteľný majetok na nového vlastníka. Aké náležitosti má darovacia zmluva na pozemok a čo musíte splniť, aby bol prevod vlastníctva kompletný?

Čo je to darovacia zmluva na pozemok?

Darovacia zmluva je zmluva o darovaní veci bez nároku na odplatu. Darca ňou prenecháva svoj majetok niekomu inému bez toho, aby požadoval finančnú odmenu či akúkoľvek protislužbu.

Darovacia zmluva na pozemok patrí medzi často používané druhy zmlúv. Keďže predmetom zmluvy je nehnuteľný majetok, dokument musí spĺňať špecifické podmienky pre potreby katastrálneho úradu.

Prečo spisovať darovaciu zmluvu?

Niektoré druhy zmlúv, ako napríklad darovacia zmluva na peniaze alebo darovacia zmluva na auto, môžu byť uzatvorené aj ústne. Vždy sa však odporúča spísanie zmluvy so všetkými náležitosťami, ktoré chráni obe strany v prípade neskorších sporov.

V prípade nehnuteľného daru je nevyhnutné uzavrieť zmluvu písomne. Darovacia zmluva na byt, dom alebo pozemok teda musí mať písomnú formu a podpisy zmluvných strán na nej musia byť úradne overené.

Je možné darovať pozemok bez zmluvy?

Povinnosť spísať darovaciu zmluvu na pozemok vychádza z faktu, že vlastnícke právo k daru neprechádza na obdarovaného okamžite. Obdarovaný sa stáva vlastníkom pozemku až v momente, kedy o tom právoplatne rozhodne katastrálny úrad. Tento vyžaduje predloženie písomnej darovacej zmluvy.

Čo musí obsahovať darovacia zmluva?

Platná darovacia zmluva musí obsahovať:

Príprava na uzatvorenie darovacej zmluvy

Príprava na uzatvorenie darovacej zmluvy spočíva najmä v kontrole listu vlastníctva a samotného pozemku. Je potrebné uistiť sa, že darovacia zmluva obsahuje korektné informácie.

Kontrola listu vlastníctva

Podľa údajov na liste vlastníctva môžete skontrolovať, či je darca skutočne vlastníkom pozemku, prípadne či je pozemok zaťažený vecným bremenom. Vecné bremeno je nerozlučne späté s vlastníckym právom k nehnuteľnosti/pozemku, takže prechádza aj na obdarovaného.

Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo k nehnuteľnosti vzniká, mení sa a zaniká vkladom do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad sa podáva písomne a obsahuje:

Prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na ktorej základe má byť právo k nehnuteľnosti zapísané do katastra – v tomto prípade darovacia zmluva na pozemok v dvoch vyhotoveniach. Podpisy na zmluve musia byť notársky overené.

V prípade, že ste darovaciu zmluvu spísali v cudzom jazyku, katastrálny úrad od vás môže vyžiadať jej úradný preklad. Známy je aj pod názvami ako súdny preklad, súdne overený preklad či preklad s pečiatkou. Viac sa dozviete v článku Úradné preklady: kedy ich potrebujete, koľko stoja a ako ich získať.

Vrátenie daru

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Konanie musí mať značnú intenzitu alebo to musí byť sústavné porušovanie dobrých mravov, ako napríklad fyzické napádanie, hrubé urážky, neposkytnutie potrebnej pomoci a podobne.

Darovacia zmluva na pozemok v podielovom spoluvlastníctve

Pokiaľ je pozemok v podielovom spoluvlastníctve a jeden z vlastníkov chce svoj podiel previesť na inú osobu, spoluvlastníci majú predkupné právo. Predkupné právo podielového spoluvlastníka sa uplatňuje aj pri prevode spoluvlastníckeho podielu na základe darovacej zmluvy. Spoluvlastníci teda môžu tento podiel nadobudnúť za rovnakých podmienok, ako ho ponúka darca obdarovanému.

Darovanie pozemku a predkupné právo

Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.

Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Právna úprava darovacej zmluvy na pozemok

Základná právna úprava darovacej zmluvy na pozemok je obsiahnutá:

Vzor darovacej zmluvy na pozemok

Ako vzor darovacej zmluvy môžete využiť napríklad online tlačivo – Darovacia zmluva na pozemok podľa § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.