Darovacia zmluva s vecným bremenom: Definícia, podmienky, vzor

Darovanie so zriadením vecného bremena umožňuje vlastníkovi, aby prenechal svoj nehnuteľný majetok obdarovanému bez toho, aby stratil právo užívať ho. Pre tento prípad je spísanie darovacej zmluvy s vecným bremenom.

Čo je to darovacia zmluva s vecným bremenom?

Ak sa niekomu rozhodnete darovať časť svojho majetku, odporúča sa právne „poistenie” v podobe darovacej zmluvy. V niektorých veciach stačí uzavrieť darovaciu zmluvu ústne. Patrí sem napríklad darovacia zmluva na peniaze, šperky či darovacia zmluva na auto.

Sú však aj prípady, kedy je písomná zmluva nevyhnutná. Povinnosť spísať darovaciu zmluvu sa vzťahuje napríklad na nehnuteľný majetok. Patrí sem darovacia zmluva na byt, dom alebo darovacia zmluva na pozemok.

Darovacia zmluva na nehnuteľnosť môže mať špecifické podmienky, ktoré nazývame vecné bremeno. V tomto prípade môže pôvodný vlastník darovať nehnuteľnosť počas svojho života, no zároveň nového vlastníka obmedziť určitou povinnosťou. Príkladom je častá situácia, kedy rodič daruje svojmu dieťaťu dom, no ponechá si právo na dožitie v tomto dome.

Zmluvu k vecnému bremenu zriaďuje väčšinou vlastník nehnuteľnosti. Podpis darcu aj povinného z vecného bremena musí byť úradne osvedčený.

Vecné bremeno má vecnoprávny charakter za predpokladu, že je zapísané v katastri nehnuteľnosti. O tom, či je na nehnuteľnosti vecné bremeno, sa dozvieme z listu vlastníctva, v časti „C“ – ťarchy.

Definícia vecného bremena

Vecné bremeno je jednou z foriem užívania nehnuteľnosti v prospech niekoho iného. Jeho definíciu nájdeme v Občianskom zákonníku.

Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo strpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti sú neobmedzené a prechádzajú s vlastníctvom nehnuteľnosti na ich nadobúdateľa.

Príkladom vecného bremena je situácia, kedy má vlastník povinnosť strpieť osoby, ktoré majú právo dožitia v danej nehnuteľnosti, povinnosť zdržať sa zástavby pozemku, alebo napríklad povinnosť odstraňovať v zime sneh z chodníka či dovoliť susedovi prejazd autom cez svoj pozemok.

Vecné bremeno môže vzniknúť viacerými spôsobmi:

Dožitie v nehnuteľnosti

Darovacia zmluva na nehnuteľnosť nemôže nadobudnúť platnosť až po smrti darcu. Ak sa darca rozhodne prenechať svoju nehnuteľnosť rodinnému príslušníkovi alebo tretej osobe, môže si namiesto toho vyhradiť právo na dožitie v nehnuteľnosti. Nový vlastník má povinnosť strpieť toto vecné bremeno.

Obsahom práva doživotného užívania nehnuteľnosti je užívanie nehnuteľnosti za účelom uspokojovania osobných potrieb oprávnenej osoby. Toto osobné vecné bremeno sa vždy vzťahuje na konkrétnu osobu a jeho trvanie sa viaže na dobu jej života alebo na inak určenú dobu.

Vymedzenie rozsahu užívania nehnuteľnosti

Vecné bremeno môže vymedzovať rozsah užívania nehnuteľnosti osobou alebo osobami, ktoré nehnuteľnosť vlastnia. Príkladom je zákaz výstavby na darovanom pozemku. Vecné bremená sú zásahom do vlastníckych práv, takže obdarovaný nemá právo porušiť tento zákaz.

Vymedzenie rozsahu užívania nehnuteľnosti môže tiež oprávňovať iné osoby, aby užívali časť nehnuteľnosti, aj keď nie sú jej vlastníkom. Príkladom je situácia, v ktorej môže konkrétna osoba užívať poschodie domu, príjazdovú cestu či pozemok, na ktorom darovaná nehnuteľnosť stojí.

Darovanie s protiplnením

Darovacou zmluvou darca bezodplatne prenecháva dar obdarovanému a obdarovaný dar prijíma. Bezodplatnosť je základným znakom darovacej zmluvy a platí aj v prípade darovania nehnuteľnosti s vecným bremenom. Ak je v zmluve formulované protiplnenie (peňažné či nepeňažné), darovacia zmluva nie je platná.

Darovanie pre prípad smrti

Darovaciu zmluvu na nehnuteľnosť nie je možné uzatvoriť tak, aby k jej plneniu došlo až po smrti darcu. Odkladacia podmienka, ktorá by viazala darovanie na smrť darcu by bola neplatná. Jedinými úkonmi, ktoré je možné uskutočniť pre prípad smrti, sú závet a vydedenie.

Vzor darovacej zmluvy s vecným bremenom

V prípade, ak potrebujete darovaciu zmluvu na dom, byt alebo inú nehnuteľnosť vystaviť v cudzom jazyku, obráťte sa na nás. Radi pre vás pripravíme úradný preklad zmlúv a iných dokumentov do viac než 70 jazykov.

Kontaktujte nás

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.