Kedy potrebujete potvrdenie o príjmoch od zamestnávateľa?

Potvrdenie o príjmoch patrí k bežným dokumentom, ktoré zamestnávateľ vydáva zamestnancom. Potrebovať ho budete napríklad pri podávaní daňového priznania alebo žiadosti o úver v banke.

Potvrdenie o príjme

Podľa § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov je zamestnávateľ povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľný príjem, vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch a doručiť ho zamestnancovi v stanovenom termíne.

Zákon o dani z príjmov stanovuje tieto termíny dva. Do 10. februára musí zamestnávateľ vystaviť potvrdenie tým zamestnancom, ktorí aktívne požiadajú zamestnávateľa o vystavenie najneskôr do 5. februára. Do 10. marca musí vydať potvrdenie o príjme všetkým zamestnancom, aj keď sami aktívne o vydanie nepožiadali.

Vzor potvrdenia určuje Finančné riaditeľstvo SR a uverejňuje ho na svojej webovej stránke www.financnasprava.sk. Od 1.1.2020 je možné zaslať tlačivo po dohode zamestnanca a zamestnávateľa aj elektronicky.

Čo je to príjem zo závislej činnosti

Príjem zo závislej činnosti (podľa § 5 zákona o dani z príjmov) sú najmä príjmy z pracovnoprávnych vzťahov uzatvorených podľa Zákonníka práce (pracovný pomer, všetky druhy dohôd zo súčasného alebo z predchádzajúceho vzťahu), príjmy zo štátnozamestnaneckého pomeru či zo služobného pomeru.

Základom dane sú potom zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu.

Kto má príjem zo závislej činnosti

Príjmy zo závislej činnosti má každý zamestnanec, ktorý má príjmy zo zamestnania. Príjmy môžu byť peňažné aj nepeňažné, pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové, poskytnuté v súvislosti s výkonom závislej činnosti. Ide napríklad o mzdu, doplatky mzdy, výkonnostnú odmenu, naturálne požitky, nepeňažný príjem, dary, odstupné, odchodné resp. príspevok zo sociálneho fondu. Nepatria sem príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu nehnuteľnosti a podobne.

Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa

Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa potrebuje napríklad zamestnanec, ktorý počas roka 2021 pracoval u dvoch zamestnávateľov. Keďže potrebuje vysporiadať svoje daňové povinnosti za rok 2021, požiada prvého zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane a do 15. februára mu predloží potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ktoré dostal od druhého zamestnávateľa.

Toto potvrdenie bude potrebovať aj zamestnanec, ktorý okrem mzdy dosiahol aj príjmy z podnikania na základe živnostenského oprávnenia. Ako SZČO podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typu B). V podanom daňovom priznaní za rok 2021 uvádza príjmy zo zamestnania na základe potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa, a tiež príjmy zo svojho podnikania.

Potvrdenie o príjme na daňové účely

Ak zamestnanec dosiahol v príslušnom zdaňovacom období iba príjmy zo závislej činnosti na území SR a nepožiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za príslušný kalendárny rok, je povinný podať daňové priznanie typu A. Podkladom na vyplnenie tohto priznania je potvrdenie o zdaniteľných príjmoch. Kópia tohto tlačiva je zároveň povinnou prílohou daňového priznania.

Potvrdenie o príjme pre banku

Väčšina bánk pre poskytnutie úveru vyžaduje, aby ste k žiadosti o úver priložili aj potvrdenie o výške vášho príjmu. Zvyčajne sa na tento účel nepoužíva potvrdenie, ktoré je vám povinný vydať zamestnávateľ, nakoľko banky majú svoje vlastné tlačivá. V niektorých prípadoch si banka overí príjem v Sociálnej poisťovni, takže sa môžete stretnúť s tým, že od vás potvrdenie žiadať nebude.

Predloženie potvrdenia o príjme od zamestnávateľa je však potrebné v prípade, že máte príjmy zo závislej činnosti zo zahraničia.

V závislosti od podmienok vašej banky môžete v takomto prípade potrebovať aj preklad potvrdenia o príjme. Tlačivo patrí medzi najčastejšie úradné preklady, hoci v niektorých prípadoch postačuje aj bežný preklad. Pred odovzdaním dokumentov sa informujte vo svojej banke, aký druh prekladu budete potrebovať.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.