Potvrdenie o bezinfekčnosti v roku 2022: Čestné vyhlásenie a typy potvrdení

S písomných potvrdením alebo vyhlásením o zdravotnom stave sa v čase pandémie streli mnohí z nás. Pozrime sa na to, aké typy týchto dokumentov môžete potrebovať pre seba alebo svoje dieťa v roku 2022.

Čo je to potvrdenie o bezinfekčnosti

Potvrdenie o bezinfekčnosti je písomný dokument, ktorý môžu vyžadovať napríklad školy alebo váš zamestnávateľ. Potvrdenie sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školských zariadeniach, priestoroch a prevádzkach zamestnávateľa, a to za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia.

Potvrdenie, vyhlásenie a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti – aký je rozdiel?

V súvislosti s potvrdením bezinfekčnosti alebo bezpríznakovosti sa môžeme stretnúť s niekoľkými výrazmi. Najčastejšie ide o potvrdenie, vyhlásenie alebo čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti jednotlivca. Aké sú medzi nimi rozdiely?

Potvrdenie

Potvrdenie o bezinfekčnosti vydáva lekár alebo zdravotný pracovník. Na základe vyšetrenia pacienta, najčastejšie testu na COVID-19 či iné infekčné ochorenie, písomne potvrdzuje, že pacient nie je nositeľom tohto ochorenia. Potvrdenie o bezinfekčnosti môže vydať aj po ukončení nariadenej karantény.

Lekár na žiadosť vystavuje aj potvrdenie o prekonaní covidu pri cestovaní a potvrdenie o očkovaní. Vzory týchto dokumentov sme pre vás pripravili v slovenskom, anglickom aj nemeckom jazyku.

Stiahnite si zdarma Potvrdenia o prekonaní COVID-19

V prípade, že budete potrebovať preklad potvrdenia do iného jazyka, neváhajte a obráťte sa na nás. Poskytujeme bežné aj úradné preklady dokumentov v 270 jazykových kombináciách.

Vyhlásenie

Vyhlásenie o bezinfekčnosti alebo bezpríznakovosti nevystavuje lekár, ale jednotlivec. Za neplnoleté deti vyhlásenie vystavuje zákonný zástupca.

Vyhlásenie o bezpríznakovosti obsahuje základné údaje o pacientovi, informáciu o tom, že osoba nemá konkrétne príznaky ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti osobe nenariadil karanténne opatrenie a že osoba nebola v kontakte s niekým, kto bol na ochorenie pozitívny.

Čestné vyhlásenie

S pojmom čestné vyhlásenie sa najčastejšie stretávame v práve. V tomto kontexte ide o jeden z podkladov pre rozhodnutie štátneho orgánu. Čestné vyhlásenie je náhradou za listinný dôkaz v správnom konaní, osvedčuje (ale nedokazuje) určité skutočnosti.

Formou čestného vyhlásenia sa tiež osvedčujú predpoklady pre výkon určitých povolaní alebo splnenie iných povinností, teda môže ísť napríklad o čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti či bezpríznakovosti.

V prípade bezinfekčnosti súvisiacej s COVID-om môže jednotlivec sám za seba čestne vyhlásiť, že má negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo negatívny výsledok antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie.

Bezinfekčnosť a bezpríznakovosť – rozdiel

Bezinfekčnosť je stav, kedy človek netrpí žiadnym infekčným ochorením. Najčastejšie býva vyplnené zákonnými zástupcami dieťaťa, a to pred jeho odchodom do školy v prírode, na táborový pobyt pre deti a podobne. Týmto vyhlásením sa zákonní zástupcovia dieťaťa zaväzujú, že dieťa netrpí žiadnym ochorením, ktorým by mohlo ohroziť ostatné deti v skupine.

Bezpríznakovosť je stav, kedy človek netrpí príznakmi žiadneho ochorenia. Vo vyhlásení o bezpríznakovosti sú tieto príznaky menované (napríklad bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, známky ochorenia dýchacích ciest a podobne). Osoba vyplnením vyhlásenia potvrdzuje, že nemá tieto symptómy.

Kto vydáva potvrdenia a vyhlásenia?

Tlačivá o bezinfekčnosti a bezpríznakovosti môže vystaviť jednotlivec sám za seba alebo o to požiadať svojho lekára. Deťom vystavuje vyhlásenie zákonný zástupca.

Lekár

Lekár zodpovedajúci za starostlivosť o pacienta môže na vyžiadanie vystaviť tlačivo Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa. Tento dokument musí obsahovať základné údaje o pacientovi, teda meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto bydliska.

Lekár v dokumente písomne potvrdzuje, že pacient je / nie je nositeľom prenosného ochorenia a či mu a bola alebo nebola nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy uvedenou chorobou. Dokument musí obsahovať dátum vystavenia, podpis a pečiatku lekára.

Zákonný zástupca

Vyhlásenie za neplnoletého žiaka vystavuje jeho zákonný zástupca, ktorým je zvyčajne rodič. Na tlačive sa budú nachádzať osobné údaje žiaka, no tlačivo podpisuje rodič. Ten je v tomto prípade zodpovedný za správnosť všetkých informácií vo vyhlásení.

Plnoletý žiak

Plnoletí žiaci môžu vystavovať vyhlásenia o bezinfekčnosti alebo bezpríznakovosti sami za seba. Nepotrebujú podpis rodiča, no nesú plnú zodpovednosť za správnosť údajov vo vyhlásení.

Typy potvrdenia o bezinfekčnosti

Všetky typy potvrdení pojednávajú o zdravotnom stave osoby, no môžu sa do určitej miery líšiť svojím obsahom.

Potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa

Potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa sa vzťahuje najmä na zdravotný stav dieťaťa. Týka sa príznakov, diagnostikovaných ochorení a liečiv, ktoré dieťa užíva. Potvrdenie vypĺňa lekár, zákonný zástupca alebo plnoletý študent.

Potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia

Potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia dieťaťa sa vzťahuje najmä na zdravotné opatrenia, prítomnosť infekcie v rodine a podobne. Rodič potvrdzuje, že orgán štátneho zdravotného dozoru ani ošetrujúci lekár nenariadil dieťaťu ani jeho rodičom alebo iným osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, karanténne opatrenie. Taktiež vyhlasuje, že dieťa neprišlo do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosnú chorobu.

Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti (COVID-19)

Vyhlásenie o bezpríznakovosti COVID-19 sa týka konkrétneho infekčného ochorenia a príznakov, ktoré s ním súvisia. Jednotlivec alebo zákonný zástupca žiaka potvrdzuje, že nemá príznaky ako horúčku, prejavy infekcie dýchacích ciest a podobne.

Potrebujete úradný alebo bežný preklad dokumentov spojených s ochorením COVID-19? Kontaktujte nás prostredníctvom formulára a my vám obratom pomôžeme.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.