Taliančina: jazyk spätý s dielami Dante Alighieriho

Taliančina je jedným z najrozšírenejších jazykov v EÚ a považuje sa za jeden z najštudovanejších cudzích jazykov sveta. Vplyv talianskeho jazyka nájdeme vo všetkých hlavných oblastiach života a kultúry: je kľúčom k histórii výtvarného umenia, architektúry, literatúry aj hudby.

Priamym predchodcom talianskeho jazyka je latinčina, z ktorej sa vyvinuli všetky románske jazyky, napríklad aj španielčina, katalánčina, portugalčina, francúzština, rumunčina a ďalšie. Na celom svete je asi 64 miliónov rodených hovoriacich, pre ďalšie 3 milióny ľudí je taliančina druhým jazykom. Okrem Talianska je úradnou rečou aj v San Maríne a spolu s latinčinou je tiež oficiálnym jazykom vo Vatikáne. 

Taliančina sa šírila literárnym umením

Taliančina sa prvýkrát začala objavovať v písomných dokumentoch počas 10. storočia. Išlo hlavne o poznámky a krátke texty, ktoré boli vložené do latinských dokumentov. V Taliansku dlho neexistoval štandardný písaný alebo hovorený jazyk a spisovatelia mali tendenciu písať vo svojich regionálnych dialektoch.

Počas 13. storočia mali spisovatelia ako Dante Alighieri (1265 – 1321), Petrarch a Boccaccio silný vplyv na popularizáciu svojho vlastného talianskeho dialektu – toskánčinu (la lingua fiorentina). Danteho diela boli čítané po celom Taliansku a jeho dialekt sa stal normou literárneho jazyka, ktorému ostatní rozumeli. 

Dantemu sa dodnes pripisuje štandardizácia talianskeho jazyka. Do 14. storočia sa toskánsky dialekt používal v politických a kultúrnych kruhoch v celom Taliansku. Preklad z taliančiny do slovenčiny je tak využívaný nielen pri moderných, ale aj historických textoch.

Taliančina – gramatika

Podobne ako v iných romantických jazykoch, aj v taliančine vidíme zmenou koncoviek v závislosti od toho, či sa predmet, o ktorom hovoríte, považuje za mužský alebo ženský. Väčšina talianskych podstatných mien končí samohláskou. Aj keď existujú výnimky, spravidla sa môžete spoľahnúť na to, že mužské slová končia na „o“ a ženské slová na „a“. 

Časovanie slovies v taliančine

Talianske slovesá sa dajú rozoznať ľahšie ako podstatné mená, pretože všetky končia jedným z troch spôsobov: „are“, „ere“ alebo „ire“. Budú sa však meniť v závislosti od času a predmetu vety. Aj keď z vety odstránite podnet, obyčajne budete vedieť pochopiť, kto vykonáva akciu na základe slovesa vo vete. Konjugácia slovies je preto veľmi dôležitá. Ak si nebudete istí významom talianskej vety, pomôže vám prekladač z taliančiny do slovenčiny.

V taliančine málokedy vznikajú nové slová skladaním. Taliančina využíva slovosled typu SVO (rovnako ako angličtina), čo znamená, že podnet je na prvom mieste, nasleduje sloveso a nakoniec predmet.

Výslovnosť v taliančine

Na rozdiel od iných jazykov je výslovnosť v taliančine pomerne jednoduchá. V porovnaní so slovenčinou vidíme rozdiel vo vyslovovaní niektorých spoluhlások. Dôležité je tiež vedieť, že I a E v taliančine zmäkčujú. Teda slovo „giovane” čítame ako „džóvane” (mladý), a „ciao” ako „čao” (ahoj). Ak sa po spoluhláskach C a G nachádzajú iné spoluhlásky, C a G sa čítajú tvrdo, a teda ako K a G.

Základné frázy v talianskom jazyku

Potrebujete pomoc s prekladom? Spoľahnite sa na profesionálny preklad z taliančiny do slovenčiny. Vypracujeme bežné aj odborné preklady v akejkoľvek oblasti. Pre orientačnú cenovú ponuku nás môžete kontaktovať prostredníctvom formulára.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.