Aké úradné preklady si vyžaduje svadba v zahraničí?

svadba v zahraničí

Aké úradné preklady si vyžaduje svadba v zahraničí?

Rozhodli ste sa povedať si svoje áno na exotickej pláži, v romantickom Paríži alebo na rakúskom zámku? Civilná svadba v zahraničí je možnosť, ktorú má každý pár. Uzatvárajú ju nadšení cestovatelia aj národnostne zmiešané páry, kedy je aspoň jeden zo snúbencov na mieste svadobného obratu cudzincom. Aby bol v oboch prípadoch svadobný zväzok nielen symbolický, ale aj formálne platný, budete musieť splniť niekoľko nariadení. Viete, aké dokumenty je pred uskutočnením obradu v zahraničí potrebné vybaviť?

Aké dokumenty budete potrebovať, ak chcete svadbu v zahraničí?

Ak organizujete svadbu v zahraničí, je dôležité vopred si overiť všetky vaše náležitosti. Pri komunikácií so zahraničnými úradmi preto nezabudnite požiadať o zoznam dokumentov, ktoré budú nevyhnutné pre vykonanie právoplatnej svadby. Myslite aj na nevyhnutné úradné preklady týchto dokumentov. Patrí medzi ne napríklad:

 

  • rodné listy snúbencov,
  • osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva, alebo čestné vyhlásenie štátneho občana Slovenskej republiky o osobnom stave,
  • doklad o štátnom občianstve (pas, občiansky preukaz),
  • kópie cestovných pasov alebo občianskych preukazov snúbencov a svedkov,
  • rozsudky o rozvode všetkých predchádzajúcich manželstiev (niekedy aj sobášne listy predchádzajúcich manželstiev),
  • vdovy a vdovci dokladajú aj úmrtný list bývalého partnera.

 

Občan môže požiadať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve o vydanie potvrdenia k uzavretiu manželstva v zahraničí (toto potvrdenie nahrádza potvrdenie o spôsobilosti k uzavretiu manželstva občana). V niektorých prípadoch môže byť potrebný aj delegačný list vydaný matrikou v trvalom bydlisku snúbencov.

Úradné preklady a apostilácia sobášnych dokumentov

Aby v zahraničí dokumenty uznali ako platné, musia obsahovať doložku, ktorá preukazuje overenie podpisu a odtlačok pečiatky za účelom jej použitia v zahraničí – apostila. Apostilu však uplatníte len v krajinách, ktoré podpísali Haagsky dohovor. V ostatných krajinách je nutná trojstupňová superlegalizácia dokumentov. Nasleduje vypracovanie úradného prekladu dokumentov do jazyka krajiny, v ktorej svadba prebehne a jeho apostilácia. Pre potreby prekladu budete potrebovať originálne dokumenty alebo ich notársky overené kópie. 

Sobášny list, ktorý v zahraničí získate, budete musieť nechať úradne preložiť do slovenčiny a doručiť na matričný úrad v mieste svojho trvalého bydliska. Spolu s prekladom budete potrebovať aj originál sobášneho listu, pre potreby úradného prekladu preto odporúčame použiť notársky overenú kópiu (alebo požiadať zahraničné úrady o 2 originálne listiny). Matričný úrad na Slovensku od vás pravdepodobne vyžiada rodné listy, preukazy občianstva a osobné informácie vašich svedkov.