Ako skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe?

Pri uzatváraní pracovného pomeru zamestnávatelia obvykle so zamestnancami dohodnú skúšobnú dobu. Ak sa jedna zo strán rozhodne, že chce skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, môže tak urobiť bez uvedenia dôvodu.

Čo je to skúšobná doba?

Skúšobná doba je špecifikovaná v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v §45. Je bežnou súčasťou pracovnej zmluvy, nakoľko musí byť dohodnutá písomne, inak je neplatná. V jej trvaní majú zamestnanec aj zamestnávateľ možnosť otestovať vzájomnú spoluprácu a rozhodnúť sa, či chcú v pracovnom pomere pokračovať.

Skúšobnú dobu možno dohodnúť maximálne na 3 mesiace, pričom nie je možné ju predlžovať. Po jej riadnom uplynutí pokračuje pracovný pomer ďalej. Výnimkou sú iba vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, u ktorých možno dohodnúť dlhšiu skúšobnú dobu, najviac na 6 mesiacov.

Skúšobná doba sa nesmie opakovať, pokiaľ sa u toho istého zamestnávateľa opätovne uzatvára pracovný pomer na dobu určitú. V prípade vzájomnej dohody zamestnanca a zamestnávateľa je možné skúšobnú dobu aj úplne zrušiť počas jej trvania.

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Skúšobná doba je svojím spôsobom obdobím právnej neistoty, kedy má zamestnanec aj zamestnávateľ možnosť oboznámiť sa so vzájomnou spoluprácou v praxi.

Pokiaľ v rámci skúšobnej doby ktorákoľvek zo strán zistí nespokojnosť s pracovnými podmienkami alebo pracovnými výsledkami, môže jednoducho daný pracovný pomer ukončiť aj bez udania dôvodu.

Zo strany zamestnávateľa

Ak sa zamestnávateľ počas trvania skúšobnej doby rozhodne pre ukončenie pracovného pomeru, musí o tom zamestnanca informovať písomne. Toto písomné oznámenie je potrebné doručiť spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Oprávnené dôvody

V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer so zamestnávateľom písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

Tlačivo pre zamestnávateľa

Zo strany zamestnanca

Pokiaľ sa zamestnanec počas skúšobnej doby rozhodne ukončiť pracovný pomer, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť zamestnávateľovi. Aj tu platí, že písomné oznámenie má doručiť aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Oprávnené dôvody

Tak ako zamestnávateľ, aj zamestnanec môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Tlačivo pre zamestnanca

Podmienky skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je jedným z najrýchlejších a najjednoduchších spôsobov skončenia pracovného pomeru. Jedinou podmienkou ukončenia pomeru je doručenie písomného oznámenia druhej strane.

Správne doručenie oznámenia

Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe doručí buď zamestnanec zamestnávateľovi alebo zamestnávateľ zamestnancovi. Oznámenie musí byť riadne vyplnené, obsahovať všetky potrebné informácie a podpis strany, ktorá dokument predkladá.

Oznámenie je spravidla potrebné doručiť vo fyzickej podobe priamo do rúk druhej strany. Ak je zamestnanec na PN, môže byť doručené napríklad poštou. Oznámenie je potrebné doručiť najneskôr 3 dni pred plánovaným koncom pracovného pomeru (dátum uvedený v oznámení).

Skúšobná doba v rozpore so zákonníkom práce

Skúšobná doba je v rozpore so zákonníkom práce v niekoľkých prípadoch, najmä ak:

Predĺženie skúšobnej doby

Zamestnávateľ nesmie predĺžiť skúšobnú dobu z vlastnej iniciatívy. Výnimkou sú iba prekážky v práci, ktoré vznikli na strane zamestnanca. Vtedy sa skúšobná doba automaticky predlžuje o čas, počas ktorého zamestnanec pracovať nemohol.

Napríklad ak sa zamestnanec stane počas trvania skúšobnej doby dočasne PN, predĺženie skúšobnej doby znamená, že po návrate do zamestnania bude stále v skúšobnej dobe. Skúšobná doba sa mu predĺži o čas, ktorý bol PN, a to na základe potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti.

Je skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe počas PN legitímne?

Ak je zamestnanec na PN počas trvania skúšobnej doby, pracovný pomer sa nekončí výpoveďou a nejde ani o okamžité skončenie pracovného pomeru. Hovoríme konkrétne o „skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe”. Z právneho hľadiska ide o odlišné situácie.

Na výpoveď sa počas trvania PN vzťahuje zvýšená zákonná ochrana – zákaz výpovede. Na skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe sa táto ochrana nevzťahuje. To znamená, že zamestnávateľ môže skončiť pracovný vzťah v skúšobnej dobe aj počas zamestnancovej PN.

Vysvetlenie zákazu výpovede v ochrannej dobe

Zákonník práce v § 64 upravuje zákaz výpovede ako nástroj ochrany zamestnancov nachádzajúcich sa v životných situáciách, v ktorých si vyžadujú zvýšenú právnu ochranu pred skončením pracovného pomeru vo forme výpovede zo strany zamestnávateľa.

Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to

  1. v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia,
  2. pri povolaní na výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie odo dňa, keď bol zamestnanec povolaný na výkon mimoriadnej služby doručením povolávacieho rozkazu alebo keď bol na výkon mimoriadnej služby povolaný mobilizačnou výzvou alebo mobilizačným oznámením, alebo ak bol zamestnancovi výkon mimoriadnej služby nariadený, až do uplynutia dvoch týždňov po jeho prepustení z tejto služby; to platí rovnako v prípade výkonu alternatívnej služby podľa osobitného predpisu,
  3. v dobe, keď je zamestnanec uvoľnený na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy, na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) podľa osobitného predpisu,
  4. v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky,
  5. v dobe, keď je zamestnanec dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie,
  6. v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu.

Zákonné výnimky zo zákazu výpovede v ochrannej dobe

Zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi, ak:

Dovolenka počas skúšobnej doby

Počas skúšobnej doby zamestnancovi vzniká nárok na dovolenku podľa príslušných ustanovení zákonníka práce rovnako, ako keby skúšobnú dobu nemal dohodnutú. Zamestnanec má právo v skúšobnej dobe dovolenku aj čerpať. V akej výmere však dovolenka bude, to závisí od okolností konkrétneho prípadu a je podmienené súhlasom zamestnávateľa.

Potrebujete preklad potvrdenia do práce?

Ak pracujete pre zahraničnú spoločnosť alebo ste zamestnávateľom pracovníkov zo zahraničia, môžete potrebovať úradný preklad dokumentov do cudzieho jazyka. Či už ide o preklad oznámenia o skončení pracovného pomeru, potvrdenia o dočasnej PN alebo preklad zmlúv, naši prekladatelia sa postarajú o korektný preklad všetkých tlačív do viac ako 70 jazykov.

Kontaktujte nás

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.