Kedy je okamžité skončenie pracovného pomeru nelegálne?

Jedným zo spôsobov, ako môže zamestnávateľ alebo zamestnanec ukončiť pracovný pomer, je okamžité skončenie pracovného pomeru. Aké podmienky musí každá strana dodržať a kedy je toto skončenie zo zákona neplatné?

Aké je to okamžité skončenie pracovného pomeru?

Okamžité skončenie pracovného pomeru je jednostranný úkon a teda nevyžaduje súhlas druhej strany. Takéto skončenie musí byť písomné. Musí v ňom byť uvedený niektorý zo zákonom stanovených dôvodov a oznámenie o okamžitom skončení musí byť doručené druhej strane. Pracovný pomer nemožno okamžite skončiť bez uvedenia dôvodu.

Okamžité skončenie nie je jediný spôsob, ako legitímne ukončiť pracovný pomer zo strany zamestnávateľa či zamestnanca. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce rozlišuje v zásade 5 spôsobov skončenia pracovného pomeru:

  1. skončenie pracovného pomeru dohodou,
  2. skončenie pracovného pomeru výpoveďou,
  3. okamžité skončenie pracovného pomeru,
  4. skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe,
  5. skončenie pracovného pomeru na dobu určitú uplynutím dohodnutej doby.

Okamžité skončenie zo strany zamestnávateľa

Ak sa zamestnávateľ rozhodne so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer, ide o výnimočný inštitút, ktorý má presné pravidlá. Ich nedodržanie môže mať za následok neplatnosť skončenia pracovného pomeru.

Oprávnené dôvody

Zákonník práce umožňuje zamestnávateľovi okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom len v dvoch prípadoch:

Zamestnávateľ môže skončiť okamžite pracovný pomer z týchto dôvodov v lehote 2 mesiacov odkedy sa dozvedel o dôvodoch alebo do 1 roka odo dňa kedy dôvody na okamžité skončenie vznikli.

Tlačivo pre zamestnávateľa

Potrebujete preklad tlačiva do angličtiny, nemčiny, ukrajinčiny alebo iného cudzieho jazyka? Radi pre vás zabezpečíme úradný preklad dokumentov do viac ako 70 jazykov.

Okamžité skončenie zo strany zamestnanca

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote 1 mesiaca odo dňa, keď sa dozvie o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru.Skončenie musí oznámiť písomne, vymedziť v ňom dôvod a doručiť ho zamestnávateľovi, taktiež v lehote do 1 mesiaca. Uvedený dôvod musí byť oprávnený a nesmie sa dodatočne meniť.  Pri takomto skončení patrí zamestnancovi náhrada mzdy za 2 mesiace.

Oprávnené dôvody

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer v prípade, že:

Tlačivo pre zamestnanca

Oznámenie o okamžitom skončení pracovného pomeru

Okamžité skončenie pracovného musí byť písomné. V písomnom oznámení o okamžitom skončení pracovného pomeru musí zamestnávateľ alebo zamestnanec skutkovo vymedziť dôvod skončenia tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Obzvlášť z pozície zamestnávateľa je nutné opísať, aké konkrétne správanie či skutok zamestnanca viedlo k okamžitému skončeniu.

K účinnosti ukončenia pracovného pomeru dochádza v okamihu doručenia tohto úkonu druhej strane, nebežia žiadne výpovedné lehoty.

Čo hovorí zákonník práce?

Okamžitému skončeniu pracovného pomeru sa venujú zákony:

Okrem podmienok platnosti okamžitého skončenia a dôvodov, pre ktoré možno pracovný pomer okamžite skončiť, zákon ustanovuje aj ďalšie kroky tohto úkonu zo strany zamestnávateľa:

Osobitné kategórie: Tehotenstvo, materská dovolenka, samoživitelia

Zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer:

Môže však s nimi s výnimkou zamestnankyne na materskej dovolenke a zamestnanca na rodičovskej dovolenke z uvedených dôvodov skončiť pracovný pomer výpoveďou.

Lehoty a sankcie

Nedodržanie platných podmienok okamžitého skončenia pracovného pomeru Zákonník práce sankcionuje neplatnosťou. To znamená, že ak je skončenie pracovného pomeru neplatné, pracovný pomer naďalej trvá.

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa okamžitým skončením môže zamestnanec uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.