Skončenie pracovného pomeru dohodou je najjednoduchším riešením

Skončenie pracovného pomeru dohodou patrí medzi najjednoduchšie spôsoby, ako ukončiť pracovný pomer zo strany zamestnávateľa i zamestnanca. Čo musí dohoda o skončení pracovného pomeru obsahovať?

Dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranný právny úkon, teda na jej uzatvorenie je potrebný súhlas oboch strán. Následkom dohody je ukončenie pracovného pomeru v dohodnutom termíne bez výpovednej doby alebo zákazu výpovede v tzv. ochrannej dobe.

Čo musí obsahovať dohoda o skončení pracovného pomeru?

Ak sa pracovný pomer skončí dohodou z dôvodu, že sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov alebo iných organizačných zmenách, má zamestnanec pri skončení pracovného pomeru nárok na odstupné v sume najmenej dvojnásobku (resp. trojnásobku) jeho priemerného mesačného zárobku.

Forma dohody

Dohoda o skončení pracovného pomeru musí mať písomnú formu v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno si necháva zamestnávateľ a druhé zamestnanec.

Ak uzatvárate dohodu o skončení pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý nerozumie po slovensky, odporúča sa, aby bola vyhotovená v dvoch jazykových mutáciách (v slovenčine a v jazyku, ktorému daný zamestnanec preukázateľne rozumie).Preklad dokumentu do cudzieho jazyka pre vás radi pripravíme v expresnom čase. Spojte sa s nami v sekcii Kontakt.

Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou zo strany zamestnanca

Ak sa zamestnanec rozhodne rozviazať pracovný pomer, môže zamestnávateľa požiadať o skončenie pracovného pomeru písomnou formou. Slúži na to žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou.

Dohoda o ukončení pracovného pomeru s mladistvým zamestnancom

V prípade ukončenia pracovného pomeru s mladistvým zamestnancom dohodou je potrebné aj vyjadrenie zákonného zástupcu (rodiča). Ak rodič nesúhlasí s ukončením alebo neposkytne vyjadrenie, nemá to za následok neplatnosť samotnej dohody.

Výpoveď a ukončenie pracovného pomeru dohodou – rozdiely

Pracovný pomer je možné ukončiť niekoľkými spôsobmi:

  1. skončenie pracovného pomeru dohodou,
  2. skončenie pracovného pomeru výpoveďou,
  3. okamžité skončenie pracovného pomeru,
  4. skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe,
  5. skončenie pracovného pomeru na dobu určitú uplynutím dohodnutej doby.

Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v zákone a dôvod výpovede sa musí vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe (dočasná PN, materská dovolenka a pod.)

Skončenie pracovného pomeru dohodou môže nastať kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu (aj bez uvedenia dôvodu), pokiaľ s týmto postupom súhlasí zamestnanec aj zamestnávateľ.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.