Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú: PN, materská, opätovné predĺženie

Jedným zo spôsobov uzatvárania pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom je pracovný pomer na dobu určitú. Kedy je možné takúto zmluvu predĺžiť a čo v prípade, že chcete pracovný pomer ukončiť?

Ako prebieha skončenie pracovného pomeru na dobu určitú?

Pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú môže mať trvanie vymedzené:

Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú nastáva uplynutím tohto času (resp. dokončením dohodnutých prác).

Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom

Podmienkou platného dohodnutia určitej doby pracovného pomeru je písomná forma pracovnej zmluvy. Nedodržanie písomnej formy má za následok, že platí pracovný pomer na neurčitý čas.

Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Skončí sa uplynutím tejto doby aj bez toho, aby zamestnávateľ musel vykonať nejaký právny úkon.

Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú nie je potrebné prerokovať so zástupcami zamestnancov. Zákonník práce neukladá zamestnávateľovi povinnosť oznámiť zamestnancovi, či predĺži alebo nepredĺži pracovný pomer vopred.

Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú a PN

Pracovný pomer, ktorý bol dojednaný na dobu určitú, skončí uplynutím dojednanej doby. Platí to aj v prípade, ak je zamestnanec práceneschopný. Na túto situáciu nie je možné aplikovať zákaz výpovede v ochrannej dobe, nakoľko nejde o skončenie pracovného pomeru výpoveďou, ale uplynutím času.

Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú počas materskej dovolenky

Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú je platné aj v prípade, ak sa skončí počas trvania materskej alebo rodičovskej dovolenky. Tak ako pri PN, aj tu ide o skončenie uplynutím času, teda sa na tento prípad nevzťahuje zákaz výpovede v ochrannej dobe.

Skúšobná doba pri pracovnom pomere na dobu určitú

Skúšobná doba môže byť dohodnutá aj pri pracovnom pomere na dobu určitú. Jej dĺžka môže byť maximálne 3 mesiace (resp. 6 na špecifických pozíciách zamestnanca). Skúšobná doba musí byť dohodnutá písomne v pracovnej zmluve. Počas jej trvania je možné skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

Odstupné pri pracovnom pomere na dobu určitú

Zamestnanec, ktorému skončil pracovný pomer na dobu určitú uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý, nemá nárok na odstupné. Výnimkou sú prípady, kedy sa obe strany dohodnú na odstupnom v zmluve o uzatvorení pracovného pomeru, alebo ak sa pomer skončí počas trvania dohodnutej doby napr. z organizačných dôvodov zamestnávateľa). V takýchto prípadoch by zamestnancovi vznikol nárok na vyplatenie odstupného.

Opätovné predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú

Pracovnú zmluvu na dobu určitú je možné uzavrieť aj opätovne, rovnako, ako je možné dĺžku trvania pracovnej zmluvy predĺžiť. Zamestnávateľ však musí dodržať určité limity. Ak by chcel zamestnávateľ predĺžiť zmluvu viac ako dvakrát po sebe alebo na obdobie dlhšie ako 2 roky, musí takýto krok vecne odôvodniť.

Zmena na dobu neurčitú

Po skončení pracovného pomeru na dobu určitú môžu strany uzavrieť zmluvu na dobu neurčitú. Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, v priebehu ktorého môže nastať:

Potrebujete preklad pracovnej zmluvy na dobu určitú do cudzieho jazyka? Všetky druhy pracovných zmlúv patria medzi časté úradné preklady, ktoré pohodlne vybavíte s agentúrou Translata.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.