Ako vyplniť, podať a uhradiť daňové priznanie?

Všetky fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby zapísané v obchodnom registri musia v roku 2021 podať daňové priznanie elektronicky. Toto je postup, ako vyplniť a podať daňové priznanie online.

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 musia podať fyzické a právnické osoby ustanovené zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Fyzická osoba, ktorá napr. v roku 2020 dosiahla zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 2 207,10 € alebo vykázala daňovú stratu je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020. 

Lehota na podanie daňového priznania

Fyzická, ako aj právnická osoba si môže predĺžiť termín na podanie daňového priznania o:

Ako správne vyplniť a podať daňové priznanie?

Fyzická alebo právnická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 buď elektronicky alebo listinne

Povinnosť podať daňové priznanie výlučne elektronicky majú všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri (napr. s. r. o.), ako aj ich zástupcovia, a všetky fyzické osoby – podnikatelia registrovaní pre daň z príjmov (živnostníci) a ich zástupcovia.

Ak podnikateľ, ktorý má povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky, podá daňové priznanie listinne, toto priznanie sa nebude považovať za platné. Občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby (napr. zamestnanci, fyzická osoba s príjmami z prenájmu) si môžu vybrať preferovaný spôsob podania daňového priznania k dani z príjmov v roku 2021 (za obdobie 2020).

Ako vyplniť daňové priznanie

Prvým krokom pri podaní daňového priznania elektronicky je registrácia na portáli Finančnej správy SR.

Možnosti registrácie sú nasledovné:

Ak chcete využiť občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID), môžete sa registrovať pomocou neho. Stačí sa prihlásiť cez portál www.slovensko.sk (ÚPVS) a doplniť údaje do vygenerovanej tabuľky. Po registrácii dostanete e-mail s aktivačným linkom. Po potvrdení údajov aktivujete registráciu a dostanete druhý aktivačný e-mail s uvedeným identifikátorom.

Pre registráciu pomocou KEP kliknete na Registrácia KEP-om a podpíše sa svojim KEP-om. Vyplňte údaje v tabuľke a následne dostane e-mail s aktivačným linkom, v ktorom potvrdíte údaje. Tým aktivujete registráciu a dostane druhý aktivačný e-mail.

Zaregistrovať sa môžete pomocou formulára na stránke Finančnej správy SR. Po odoslaní vyplneného formulára dostanete e-mail s aktivačným linkom, na ktorý kliknete. Potom dostane notifikačný e-mail, ktorý je potrebné vytlačiť a osobne doniesť na príslušný daňový úrad. Príslušný daňový úrad fyzickej osoby je v mieste jej trvalého pobytu a právnickej osoby v mieste jej sídla. Následne dostanete elektronickú značku, pomocou ktorej sa bude môcť na portáli Finančnej správy SR autorizovať.

Po úspešnej registrácii a prihlásení do portálu Finančnej správy môžete pokračovať vyplnením daňového priznania.

Skrátený návod na vyplnenie daňového podania vyzerá nasledovne:

 1. Na titulnej stránke Finančnej správy v pravom hornom rohu kliknite na červené tlačidlo „Prihlásenie“ a vyberte spôsob prihlásenia.
 2. Dostanete sa do Osobnej internetovej zóny. Kliknite na „Katalógy“ a „Katalóg formulárov“.
 3. V sekcii Správa daní rozkliknite „Daň z príjmov fyzickej osoby“ a vyberte aktuálne tlačivo, ktoré plánujete vyplniť.
 4. Vyplňte polia daňového priznania a pripojte k nemu povinné prílohy.
 5. Skontrolujte správnosť vyplneného daňového priznania cez panel na ľavej strane, tlačidlo „Kontrolovať“.
 6. Na paneli daňového priznania vľavo stlačte „Podpísať a podať EZ-ou“ (ak ste sa prihlásili pomocou ID a hesla alebo pomocou eID) alebo tlačidlo „Podpísať KEP-om – Podať podpísané KEP-om“ (ak ste sa prihlásili cez kvalifikovaný elektronický podpis).
 7. Následne sa zobrazí oznámenie, v ktorom je uvedené za aký daňový subjekt podávate daňové priznanie, je potrebné kliknúť na „Potvrdiť“.
 8. Prijatie daňového priznania si môžete overiť v Osobnej internetovej zóne, v „Histórii komunikácie – Odoslané dokumenty“.

Ako vyplniť daňové priznanie typu A

Daňové priznanie k dani z príjmov – typ A podáva za rok 2020 tá fyzická osoba, ktorá v roku 2020 dosiahla zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (zo zamestnania).

Fyzická osoba (zamestnanec) môže podať daňové priznanie dvoma spôsobmi, a to listinne alebo elektronicky. Povinné podanie daňového priznania elektronickou formou je povinné len pre fyzické osoby – podnikateľov. Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie – typ A, si môže vybrať z týchto spôsobov podania daňového priznania.

V prípade listinného podania daňového priznania má fyzická osoba 3 možnosti, ako vyplniť daňové priznanie typu A:

 1. vyzdvihnite si tlačivo na pobočke daňového úradu a následne ho vyplňte,
 2. vyplňte tlačivo priamo vo svojom počítači prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na stránke Finančnej správy, následne doručte na podateľňu.
 3. vytlačte si tlačiva z portálu Finančnej správy a vyplňte ho paličkovým písmom, následne doručte na podateľňu.

Pre korektné vyplnenie daňového priznania typu A musíte poznať výšku svojich zdaniteľných príjmov za rok 2020, povinné poistné a príspevky, ktoré ste v roku 2020 zaplatili a výšku preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020. Tieto informácie získate z potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré je aj povinnou prílohou daňového priznania. Potvrdenie vám vystaví zamestnávateľ, resp. predchádzajúci zamestnávateľ najneskôr do 10. marca. 

Zabúdať by ste nemali ani na povinné prílohy k daňovému priznaniu, medzi ktoré môže patriť rodný list, potvrdenie o návšteve školy dieťaťa, potvrdenie o zaplatených úrokoch z banky a písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. V prípade elektronického podania daňového priznania typu A je potrebná registrácia a prihlásenie na stránku Finančnej správy SRV sekcii Katalóg vyberte Katalóg formulárov. Následne sa otvorí nové okno s množstvom elektronických formulárov. Prejdite do sekcie Daň z príjmov fyzickej osoby a vyberte Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A).

 1. Na 1. strane daňového priznania k dani z príjmov – typ A vyplňte riadok 01 – DIČ (ak nie je pridelené, uvádza sa rodné číslo) a vyznačte druh daňového priznania – „daňové priznanie“ a rok, za ktorý podávate daňové priznanie (v marci 2021 to bude rok 2020). Pokračujte s vyplnením I. oddielu – údaje o daňovníkovi: priezvisko, meno, titul, ako aj adresu trvalého pobytu. Dobrovoľne môžete vyplniť aj telefónne číslo a e-mailovú adresu. 
 2. Na 2. strana daňového priznania k dani z príjmov vyplňte do III. oddielu údaje na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku a údaje na uplatnenie daňového bonusu. 
 3. Na konci 2. strany sa nachádza V. oddiel – výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti, kde vyplníte úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov a úhrn príjmov z práce vykonávanej mimo pracovného pomeru.
 4. Na 3. strane daňového priznania pokračujte vyplnením úhrn povinného poisteného, úhrn povinného poisteného na sociálne a na zdravotné poistenie a výpočet základu dane. Nezabudnite správne vyplniť údaje o znížení základu dane. Na konci 3. strany bude vyčíslená daňová povinnosť.
 5. Ak si uplatňujete nárok na daňový bonus, na 4. strane uvediete úhrnnú sumu daňového bonusu a daň zníženú o daňový bonus. Na riadku 69 uvádzate zrazené preddavky na daň zo závislej činnosti. Ak je suma preddavkov na daň vyššia ako daň z príjmov, nezabudnite na výpočet výšky daňového preplatku.
 6. Na 5. strane daňového priznania môžete uplatniť svoj nárok na poukázanie 2 %, resp. 3 % z dane. Na 6. strane vyplňte počet príloh, dátum vyplnenia daňového priznania a podpis. Na záver vyplňte XI. oddiel, teda žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie.

Ako vyplniť daňové priznanie typu B

Daňové priznanie typu B nájdete na portáli Finančnej správy medzi katalógmi. Zo sekcie Daň z príjmov fyzickej osoby vyberte Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B).

 1. V prvom oddieli uvediete svoje DIČ, kód SK NACE činnosti, z ktorej ste dosiahli najvyšší príjem, meno, priezvisko a všetky potrebné údaje.
 2. V oddieli III. vyplníte uplatnenie nezdaniteľnú časť základu dane,
 3. v IV. oddieli uplatnenie nároku na daňový bonus.
 4. V. oddiel sa týka závislej činnosti. Ak ste ju nevykonávali, pokračujte na oddiel VI. Tu uvediete príjmy zo živnosti, môžete si uplatniť paušálne výdavky (uvediete sumu percentuálnych výdavkov vrátane preukázateľnej výšky zaplateného poistného).
 5. Na strane 3 uvediete sumu zaplateného poistného z príjmov (zdravotné a sociálne poistenie). 
 6. V riadkoch 37 a 38 uvediete príjmy a výdavky a v riadku 39 aj základ dane. Sumy sa doplnia automaticky aj do riadku 72, 73 a 74. V riadku 78 sa automaticky ukáže suma základu dane z príjmov po znížení o nezdaniteľnú časť a v riadku 80 daň zo základu dane z príjmov. 
 7. Údaje pre poukázanie 2, resp. 3 % z dane vyplníte v oddiele XII. Potom už len stačí uviesť dátum a odoslať daňové priznanie

Ako a kde podať daňové priznanie v listinnej forme

Vyplnené daňové priznanie v listinnej podobe spolu s prílohami môže daňový subjekt (ktorý nemá v zmysle daňového poriadku povinnosť komunikovať elektronicky) odoslať aj poštou alebo osobne doručiť do podateľne príslušného daňového úradu s vytlačeným potvrdením o podaní daňového priznania. Formulár daňového priznania je možné vyplniť priamo v počítači, kde si ho po vyplnení vytlačíte, alebo vytlačiť a ručne vyplniť.

Odpovede na časté otázky

Kto podáva daňové priznanie?

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 musia podať fyzické a právnické osoby ustanovené zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Povinnosť fyzických osôb podať daňové priznanie k dani z príjmov upravuje § 32 zákona, a povinnosť právnických osôb upravuje § 41 zákona.

Kedy sa podáva daňové priznanie?

Daňové priznanie je potrebné podať a uhradiť do 3 mesiacov od konca kalendárneho roka, ktorý sa považuje za zdaňovacie obdobie. Termín daňového priznania je možné predĺžiť o 3 alebo 6 mesiacov.

Kedy potrebujem úradný preklad daňového priznania?

Pre účely použitia v zahraničí musia byť úradne preložené mnohé typy dokumentov, napríklad daňové priznanie, účtovná závierka, faktúry či rôzne typy zmlúv. Ak od vás zahraničná inštitúcia vyžiadala úradný preklad daňového priznania, obráťte sa na nás. V agentúre Translata zastrešujeme úradné preklady, ktoré možno poznáte pod názvom súdne preklady alebo preklady s pečiatkou. Tento typ prekladu slúži na overenie platnosti úradných dokumentov v cudzom jazyku. Kontaktujte nás a získajte nezáväznú cenovú ponuku už do 30 minút.

Ako uhradiť daňové priznanie?

Daňové priznanie je potrebné uhradiť do konca 3. mesiaca po konci zdaňovacieho obdobia. Bankový účet správcu dane sa skladá zo 16 číslic tvorených z predčísla, základného čísla účtu a identifikačného kódu štátnej pokladnice. Predčíslie označuje druh dane, za ktorú odvádzate platbu. Zoznam nájdete na stránke Finančnej správy – Zoznam predčíslí účtov. Základné číslo účtu si môžete overiť na stránke Overenie prideleného OÚD. Identifikačný kód štátnej pokladnice je 8180.

Aké sú výnimky z daňového priznania?

Ak daňovník dosiahol v príslušnom zdaňovacom období iba príjmy zo závislej činnosti na území SR a požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, nie je povinný podať daňové priznanie.

Daňové priznanie nie je povinný podať aj daňovník, ktorý má len príjmy,

Čo potrebujem na daňové priznanie?

K daňovému priznaniu je potrebné priložiť prílohy.

Medzi tie najbežnejšie patrí napríklad:  

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.