Bretónčinou hovorí len 210 000 ľudí

Bretónčina je keltský jazyk používaný na Bretónskom polostrove vo Francúzsku. Svojimi špecifickými zvukmi a silným rytmickým používaním prízvukov odráža tamojšiu divokú prírodu a dotvára atmosféru tohto regiónu. Z veľkej časti pripomína kornčinu a waleštinu, jazyky používané na juhozápade Veľkej Británie.

Jazyk sa používa prevažne v západnej časti Bretónska, práve vďaka silno ukotveným a stále žijúcim tradíciám. Vo východnej časti kraja, takzvanom Haute-Bretagne (Horné Bretónsko) sa stále používa druhý jazyk gallo. Je to románsky jazyk podobný Francúzštine. 

Bretónčina bola dlhý čas najpoužívanejším keltským jazykom, no aj napriek tomu je v súčasnosti ohrozená. V období po 2. svetovej vojne došlo k cielenému, a takmer úplnému vylúčeniu bretónčiny z verejného života a zo škôl. Napriek neskorším snahám o revitalizovanie jazyka je dodnes v Bretónsku jediným oficiálnym jazykom francúzština.

Bretónčina – jediný keltský jazyk používaný na kontinente

Keltské jazyky radíme do indoeurópskej jazykovej rodiny. Na prelome letopočtu keltskými jazykmi hovorila veľká časť západnej, strednej a juhovýchodnej Európy, vrátane dnešného Slovenska. V súčasnosti sa používajú hlavne v Írsku, Škótsku, na ostrove Man, vo Walese, v Cornwalle a v Bretónsku. Bretónčina je jediný keltský jazyk, ktorý sa používa v kontinentálnej Európe. V Bretónsku týmto jazykom hovorí zhruba 210 000 ľudí. 

História a vývoj bretónčiny

Bretónčina sa na územie Francúzska dostala z Veľkej Británie. Z tejto oblasti sa na prelome 5. a 6. storočia nášho letopočtu presídlili predkovia dnešných Bretóncov do Európy. Bretónčinu môžeme rozdeliť na:

Po pripojení Bretónska k Francúzsku v 16. storočí došlo v tejto oblasti k rozšíreniu francúzštiny a latinčiny. Tieto jazyky používali mešťania a šľachtici, bretónčina prežívala na vidieku a v chudobnejších častiach krajiny. V roku 1794 sa bretónčina stala oficiálne uznávaným regionálnym jazykom, no tento titul stratila koncom 19. storočia. Žiakom v školách bolo zakazované používať bretónčinu, čím došlo k poklesu počtu hovoriacich.

Na začiatku 20. storočia bolo Bretónsko považované za zaostalú oblasť, ktorej obyvatelia odmietali prijať francúzštinu. V roku 1945 začalo Francúzsko s výrazným potláčaním bretónčiny. Väčšina ľudí stratila schopnosť plynule hovoriť bretónsky v priebehu jednej generácie.

Oživenie bretónskej jazykovej tradície

V 60. a 70. rokoch minulého storočia stúpol záujem o zachovanie pôvodnej bretónskej kultúry a jazyka. Vznikla podpora bilingválnej výučby na školách či rozšírenie dvojjazyčných značení názvov miest. Bretónci svoj jazyk považujú za dôležitý národný atribút.

Zaujímavosti

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.