Jazykové okienko: najčastejšie chyby v slovenčine

Slovenčinu používame každý deň, no len málokto o sebe môže tvrdiť, že gramatiku ovláda bezchybne. S niektorými chybami sa stretneme len výnimočne, iné vidíme takmer na dennom poriadku. Zvyčajne sú výsledkom nepozornosti alebo zaužívania nespisovného jazyka. Ktoré časté pravopisné chyby dokážu Slovákov potrápiť najviac?

Ak sú to dva razy, nie je to dva krát

Slovíčko krát samo o sebe označuje znamienko pre matematické násobenie. Použijeme ho, ak chceme slovom rozpísať príklad, trebárs dva krát dva. Ak nechceme napísať príklad, ale násobnú číslovku, napríklad vo vete „Bol som tu už dvakrát.”, -krát píšeme spolu s číslom. Platí to aj v prípade, ak sa rozhodneme použiť číslicu, správne to teda nebude 2 krát, ale 2-krát. Slová končiace na raz píšeme oddelene, napríklad „Som tu už druhý raz.”.

Na stretnutie s klientami budete čakať márne

Toto slovo totiž v slovenčine neexistuje. Podstatné meno klient sa skloňuje podľa vzoru dub a v inštrumentáli množného čísla používame tvar klientmi. Podobne je to aj so všetkými autobusami a potokami – píšeme ich bez a, teda autobusmi, potokmi. 

So slovenčinou to nieje ľahké…

Iste vám všetci dajú za pravdu, zapamätajte si ale, že nie je píšeme oddelene. Tvary záporu slovesa byť v 3. osobe jednotného aj množného čísla sa píšu vždy osobitne – nie je, nie sú

Idem si len pre slovník

Predložky pre a po si často zamieňame, obe sa môžu používať v akuzatíve aj v ďalších pádoch. Zapamätajte si ale, že ak idete niečo vziať alebo niekoho zavolať, správna bude predložka po. Preto povieme „Išiel som si po slovník.”

Mojim alebo mojím?

V privlastňovacích zámenách mojím, tvojím, vaším alebo naším píšeme dĺžeň v prípade, ak vo vete hovoríme o jednej veci. Ide o inštrumentál jednotného čísla, na ktorý sa pýtame otázkou (s) kým?, (s) čím?. Napríklad „Mojím cieľom je…”. Privlastňovacie zámená píšeme bez dĺžňa, ak hovoríme o viacerých veciach alebo ľuďoch, napríklad „Mojim súrodencom nechýba odvaha.”, alebo „Vyhovel mojim požiadavkám.”, teda v datíve množného čísla, kedy sa pýtame komu?, čomu?.

Varianta produktu z novej rady

Najskôr k tej variante – spisovne ide o variant, slovíčko mužského rodu. Poznáme ale aj spisovné slovo variácia, ktoré môžeme použiť namiesto neho. Rada je síce spisovná, ale iba vo význame dobrá rada, rada nad zlato. Ak hovoríme o skupine produktov, použijeme mužský rod, pôjde o produktový rad.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.