Kvalita prekladu

Zatiaľ čo v dnešnej dobe vedeckého a technického pokroku žiadny softvér nemôže úspešne nahradiť absentujúci cit profesionálneho prekladateľa, ich použitie uľahčuje riešenie jednotlivých úloh a zvyšuje celkovú kvalitu textu. Tu je krátky prehľad toho, na čo by ste rozhodne nemali pri prekladoch zabudnúť.

Kvalita prekladu – Translata Blog

V súčasnosti existuje hneď niekoľko nástrojov, ktoré sú medzi prekladateľmi viac či menej obľúbené. Okrem technickej stránky veci, aj samotný prekladateľ musí spĺňať určité predpoklady.

Prekladateľ musí mať:

Okrem toho musí:

Zabezpečenie kvality – QA nástroje

Softvérové ​​produkty na účely zabezpečenia kvality prekladu sú nástroje, ktoré pomáhajú pri identifikácii bežných chýb nájdených v preložených textoch a využívajú formálne atribúty. Pracujú iba s dvojjazyčnými súbormi vytvorenými v profesionálnom prekladateľskom softvéri.

Softvér zabezpečenia kvality (TQA/QA) analyzuje zdrojový a cieľový text konkrétnej vety alebo odseku a všetky podozrivé segmenty zaznamenáva do osobitnej správy. Používateľ potom rozhodne, či tieto segmenty obsahujú chyby, alebo nie.

Najčastejšie ide o prípady, keď:

V mnohých prípadoch ide hlavne o ťažko rozpoznateľné preklepy. Manuálne hľadať takéto chyby môže byť časovo náročné, zatiaľ čo softvér QA ich okamžite a bez problémov odhalí.

Softvér je robot, ktorý neanalyzuje zmysel textu. Preto skutočnosť, že nástroj kontroly kvality nezistil žiadne chyby, nezaručuje správnosť prekladu.

Najobľúbenejšie nástroje na kontrolu kvality

Xbench vo všeobecnosti poskytuje výkonný proces zabezpečovania kvality a riadenia terminológie. Má množstvo užitočných preddefinovaných kontrol kvality z hľadiska úplnosti, konzistencie, čísel, značiek či kľúčových pojmov.

QA Distiller pomáha detekovať formálne chyby v prekladoch a prekladových pamätiach a umožňuje ich rýchlu a ľahkú opravu. Tento nástroj kontroly kvality identifikuje také problémy, akými sú opomenutia, chyby terminológie, problémy s formátovaním a nekonzistencie. QA Distiller dokáže spracovať súbory v dávkach a podporuje nastavenia závislé od jazyka.

Zabezpečuje novú spätnú kontrolu terminológie, kontroly definované používateľom podľa jazyka či vylepšenú kontrolu matematických znakov. Taktiež má prehľadnejšie okno UX a vylepšenú integráciu s cloudovými platformami, akými sú Transifex, Crowdin, SmartCat a Memsource.

ErrorSpy používajú hlavne korektori. Vo všetkých prekladoch sa musí skontrolovať celý rad charakteristík a korektori takto dostávajú zoznam chýb, ktoré sa musia upraviť.

Linguistic ToolBox poskytuje automatizované predbežné a výsledné spracovanie či preklad iných dokumentov. Integruje mnoho aplikácií, ktoré sa predtým používali vo výrobe ako samostatné nástroje, čo dnes umožňuje ľahko vykonávať úlohy QA v rozličných súboroch a extrahovať z nich cenné jazykové informácie.

Každý z vyššie uvedených programov QA pracuje s dvojjazyčnými súbormi v rôznych formátoch a väčšina z nich vykonaných štandardných kontrol je podobná. Každý z týchto nástrojov má však svoje vlastné jedinečné funkcie.

Napr. Xbench umožňuje offline vyhľadávanie textu projektu – v zdrojovom materiáli aj v cieľovom texte – a vyhľadávanie online.

Okrem softvérových nástrojov QA je dobré používať svoje vlastné slovníky, kontrolovať kritériá alebo deaktivovať nepotrebné funkcie. Takto dokážete vytvoriť optimálnu konfiguráciu na kontrolu konkrétneho projektu alebo na všeobecné požiadavky jednotlivca.

Žiadny softvér nemôže nahradiť profesionálneho prekladateľa: môže len uľahčiť jeho prácu.

Mnoho výrobcov softvéru pre počítačom podporovaný preklad, vrátane SDL Trados, STAR Transit, Wordfast, Déjà Vu, MemoQ, Memsource, obsahujú automatické funkcie QA, ktoré je možné konfigurovať. V prípade MemoQ môžu byť vytvorené konfiguračné nastavenia uložené na vykonanie kontroly v projekte podľa vlastného uváženia. Výsledkom je, že prekladateľ tak môže vykonávať niekoľko kontrol bez použitia externého softvéru QA.

(!) Neprehliadnite

TQAuditor

Zaujímavou novinkou na trhu je monitorovací systém kvality prekladov s názvom TQAuditor. Je tiež určený na zabezpečenie kvality prekladu, ale plní trochu inú úlohu: nie je určený na zisťovanie chýb, ale na analýzu prekladateľských opráv korekcií a na učenie sa z chýb. Tento nástroj sa zvyčajne používa ako súčasť vyššie uvedených softvérových aplikácií QA.

Napr. TQAuditor porovnáva rôzne verzie dvojjazyčných súborov a generuje správu o korekciách implementovaných do textu. Takáto správa vytvára množstvo príležitostí pre prekladateľov, redaktorov a manažérov. (Redaktori si môžu pred doručením textu prezrieť vlastné opravy a ubezpečiť sa, že neurobili žiadne chyby. Manažéri môžu poskytnúť správu s opravami prekladateľovi na vzdelávacie účely atď.)

Podnikateľská verzia TQAuditor umožňuje prekladateľským agentúram klasifikovať chyby prekladateľov podľa typu a závažnosti, ako aj kvantitatívne vyhodnotiť kvalitu prekladu. Prekladateľ a editor môžu diskutovať o kontroverzných bodoch a dokonca ich predložiť na posúdenie.

Všetky údaje sú zostavené do jednej databázy, ktorá sa používa na generovanie správ o kvalite práce každého prekladateľa. To umožňuje nájsť v nich individuálne slabé miesta a identifikovať oblasti, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť: gramatika, interpunkcia, štýl atď. Tento systém preto prispieva k profesionálnemu rastu prekladateľov.

VYUŽITE AKTUÁLNU ZĽAVU NA SDL Trados Studio

Ak zvažujete kúpu niektorého z CAT nástrojov, vymedzte si špecifikácie, ktoré by mal spĺňať. My vám odporúčame jednotku na trhu SDL Trados Studio, ktorý je aktuálne v skvelej zľave – 40 %. Bližšie informácie o jednotlivých ponukách nájdete tu.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.