Martin Eichler

4. októbra 2022

Natural language processing alebo spracovanie prirodzeného jazyka je čoraz podstatnejšie

Ľudia a počítače používajú na prenos informácií významne odlišné jazyky. Ak chceme, aby počítače rozumeli tomu, čo hovoríme alebo píšeme, musia sa naučiť aj náš jazyk. Touto úlohou sa zaoberá natural language processing alebo spracovanie prirodzeného jazyka.

Čo je to natural language processing?

Spracovanie prirodzeného jazyka je odvetvie umelej inteligencie, ktoré sa zaoberá interakciou medzi počítačmi a ľuďmi pomocou prirodzeného jazyka. Konečným cieľom NLP je, aby počítač dokázal čítať, dešifrovať a porozumieť ľudskému jazyku. Natural language processing sa pri odvodzovaní významu z ľudských jazykov často spolieha na strojové učenie, spája počítačovú vedu a lingvistiku.

Ľudia dokážu bez problémov hovoriť a písať prirodzeným jazykom, ktorý sa naučili už v detstve (napríklad slovenčina či španielčina). Avšak rodný jazyk počítača, známy ako strojový kód alebo strojový jazyk, je pre väčšinu z nás takmer nepochopiteľný. Na najnižších úrovniach strojového zariadenia komunikácia neprebieha slovami, ale za pomoci miliónov núl a jednotiek, ktoré vytvárajú logické akcie.

V minulosti komunikovali programátori s počítačmi „ich jazykom”, pomocou diernych štítkov. Tento manuálny proces bol náročný a pre bežného človeka aj ťažko pochopiteľný. Technológie sa postupne vyvíjali a dnes sa prístup obrátil – namiesto toho, aby sme sa učili jazyk počítačov, počítače sa učia jazyky ľudí. Vďaka tomu stačí, aby ste hlasovému asistentovi položili otázku a on prispôsobí svoj algoritmus tak, aby otázke porozumel, vyhľadal odpoveď a vyslovil ju ľudským hlasom.

Ako natural language processing funguje

Spracovanie prirodzeného jazyka zahŕňa mnoho rôznych techník na interpretáciu ľudského jazyka, od štatistických metód a metód strojového učenia až po pravidlá založené na algoritmických prístupoch. Potrebujeme širokú škálu prístupov, pretože textové a hlasové údaje sa od seba výrazne líšia. Vo všeobecnosti úlohy NLP rozdeľujú jazyk na kratšie elementárne časti, snažia sa porozumieť vzťahom medzi týmito časťami a skúmajú, ako navzájom spolupracujú a aký dávajú zmysel. Medzi hlavné úlohy natural language processing patrí:

NLP využíva tieto funkcie na rad komplexnejších úloh, ako je kategorizácia obsahu, analýza sentimentu, sumarizácia dokumentu alebo strojový preklad.

10 871 odberateľov

Newsletter Translata Brífing: Získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí

Pravidelná dávka inšpirácie pre efektívnejšiu prácu s cudzími jazykmi

Prihláste sa k odberu

Kde sa so spracovaním prirodzeného jazyka denne stretávame

Spracovanie prirodzeného jazyka je hnacou silou bežných aplikácií, ktoré ste už pravdepodobne použili aj vy. Patria sem prekladateľské aplikácie, textové editory ako Word alebo Grammarly, ktoré používajú NLP na kontrolu gramatiky, hlasový asistenti aj váš obľúbený online prekladač. So spracovaním prirodzeného jazyka sa stretnete aj v prípade text-to-speech aplikácií alebo pri komunikácii s autonómnym call centrom či chatbotom.

Prečo je NLP dôležité

Spracovanie prirodzeného jazyka pomáha počítačom komunikovať s ľuďmi v ich vlastnom jazyku. NLP umožňuje počítačom čítať text, počuť reč, interpretovať ju, merať sentiment a určovať, ktoré časti sú dôležité. NLP dokáže spracovať veľký objem dát, vďaka čomu je dôležité pre automatizáciu analýzy textových a rečových údajov. Zároveň pomáha riešiť nejednoznačnosť v jazyku (slang, a dodáva užitočnú číselnú štruktúru údajom pre mnohé následné aplikácie, ako je rozpoznávanie reči alebo analýza textu.

Budúcnosť natural language processing

Ak máte už teraz pocit, že chatboti a virtuálni asistenti patria medzi pokrokové technológie, budúcnosť natural language processing vás ohromí ešte viac. Môžeme očakávať, že zariadenia s nami budú čoskoro viesť konverzácie na nerozoznanie od tých, ktoré medzi sebou vedú ľudia. Virtuálni asistenti v budúcnosti plne nahradia technickú či zákaznícku podporu.

NLP taktiež ovplyvní chod veľkých spoločností, ktoré získajú cenné poznatky o globálnych trhoch a priemyselných odvetviach vďaka automatickému spracovaniu údajov. S jazykom priamo súvisí aj prenos informácií, na základe čoho predpokladáme, že umelá inteligencia zohrá dôležitú úlohu aj vo vzdelávaní. V neposlednom rade sa NLP významne rozšíri aj do oblasti digitálneho marketingu.

NLP je už dnes dôležitým nástrojom v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva. Strojový preklad bude v budúcnosti ešte spoľahlivejší a normou sa stanú aj zariadenia, ktoré pretlmočia dianie okolo vás priamo do vašich uší, prakticky v reálnom čase. Keďže počítačové programy dokážu rýchlo preložiť obrovské množstvo textu, profesionálni prekladatelia budú môcť pracovať rýchlejšie a výrazne sa zníži aj miera chybovosti.

Kedy radšej zvoliť tradičný preklad

Aj keď online nástroje na preklad používa väčšina ľudí takmer na dennej báze, stále podliehajú určitým obmedzeniam. Tradičný preklad je dôležitý v prípade terminologicky náročných dokumentov aj textov, v ktorých sa vyskytujú idiómy, nespisovné výrazy či humor. Softvér prekladateľa nenahradí ani v prípade, ak potrebujete preklad dokumentu na oficiálne účely, pretože úradný preklad musí byť podpísaný povereným prekladateľom.

I'm convinced everyone needs their own mission and goal in life. My mission is to connect people. With TMS, CMS, CAT tools, and CRM. Translation technology is my forte and I will be happy to guide you through it.