Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti: Typy tlačív a užitočné informácie

Potrebujete potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium, pre výkon zamestnania alebo inej činnosti? Prinášame vám prehľad najčastejších typov potvrdení, ukážky tlačív a návod, ako získať potvrdenie od lekára.

Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti je dokument, v ktorom lekár potvrdzuje spôsobilosť jednotlivca na výkon určitých prác, štúdium alebo vydanie preukazu. Obsahuje osobné údaje žiadateľa, informáciu o spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti, podpis a pečiatku lekára.

Ako a kde získať potvrdenie

Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vystavuje lekár. Môže ísť o všeobecného lekára alebo lekára, ktorého jednotlivcovi priradí napr. zamestnávateľ. Ak je získanie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na vás, postupujte nasledovne:

  1. Informujte sa o tom, aký typ potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti potrebujete.
  2. Vyhľadajte vzor požadovaného dokumentu a vytlačte si ho. Lekár nemusí mať k dispozícií ten druh tlačiva, ktoré potrebujete.
  3. Navštívte svojho lekára a požiadajte ho o potvrdenie zdravotnej spôsobilosti. Absolvujte prehliadku alebo vyšetrenia, ktoré bude lekár potrebovať.
  4. Nechajte si tlačivo vyplniť a podpísať svojím lekárom.

Typy tlačív a potvrdení o zdravotnej spôsobilosti

Potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti rozdeľujeme na viaceré typy v závislosti od toho, aký je účel konkrétneho potvrdenia. Potvrdenie môže obdržať dieťa, študent aj dospelá osoba, napríklad na výkon práce alebo získanie rôznych druhov preukazov.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa hovorí o tom, že dieťa je zdravé, nevyžaduje mimoriadnu zdravotnú a výchovnú starostlivosť a je schopné plniť požiadavky súvisiace s obsahom výchovno-vzdelávacieho procesu materskej školy. Dokument potvrdzuje, že dieťa je spôsobilé navštevovať MŠ a absolvovalo všetky povinné očkovania.

Príklad potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa je dostupný na stiahnutie.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka hovorí o tom, že žiak je zdravotne spôsobilý na štúdium príslušného odboru. Potvrdenie od lekára sa zvyčajne prikladá k prihláške na stredoškolské štúdium v prípade špecifických odborov (napríklad murár), alebo na štúdium všetkých odborov v prípade zdravotne znevýhodnených žiakov.

Príklad potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka je dostupný na stiahnutie.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium

Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium sa týka napríklad zdravotníckych študijných programov. Potvrdenie je bežnou prílohou k prihláške na vysokoškolské štúdium a môže byť podmienkou prijatia na štúdium.

Príklad potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium je dostupný na stiahnutie.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu alebo posudok o zdravotnej spôsobilosti vydáva lekár zamestnancom, žiadateľom o pracovnú pozíciu alebo ľuďom po skončení pracovného pomeru v špecifických odboroch. Potvrdenie je potrebné pre viaceré druhy vykonávaných prác, napríklad práca v noci, práca s liekmi, práca mladistvých, obsluha strojov a podobne.

Príklad lekárskeho posudku o spôsobilosti na prácu je dostupný na stiahnutie.

Posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon špecifickej činnosti

Tento posudok je podobný ako potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, avšak týka sa len konkrétnej činnosti alebo viacerých konkrétnych činností, často aj s časovým obmedzením.

Príklad lekárskeho posudku o spôsobilosti na výkon špecifickej činnosti je dostupný na stiahnutie.

Zdravotná spôsobilosť ako podmienka vydania a platnosti preukazu, osvedčenia a dokladu

Podmienkou na vydanie niektorých druhov preukazov, osvedčení alebo dokladov je okrem iného aj zdravotná spôsobilosť. Činnosti, ktorých sa táto podmienka týka, sú uvedené v prílohe č. 1a  zákona č. 124/2006 Z. z. Patrí sem napríklad držanie alebo nosenie strelnej zbrane.

Príklad lekárskeho posudku na vydanie preukazu je dostupný na stiahnutie.

V prípade, že od vás niektorá inštitúcia vyžiadala preklad posudku o zdravotnej spôsobilosti, preklad lekárskej správy alebo iné medicínske preklady, obráťte sa na nás. Cenovú ponuku pre bežné aj úradné preklady dokumentov pre vás pripravíme už do 30 minút. Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.