5 tipov, ako písať sloh v angličtine

Z amatérskych prieskumov vyplýva, že markantnejšia časť študentov stredných škôl a gymnázií radšej po anglicky rozpráva, než píše. Spôsobené to môže byť tým, že anglické seriály a filmy sú u mladej generácie populárnejšie ako knihy či magazíny. Tak či onak, sloh z anglického jazyka je na maturite stálicou, s ktorou sa musí popasovať každý maturant. Postup jeho úspešného písania môžeme rozdeliť do niekoľkých krokov.

Z amatérskych prieskumov vyplýva, že markantnejšia časť študentov stredných škôl a gymnázií radšej po anglicky rozpráva, než píše. Spôsobené to môže byť tým, že anglické seriály a filmy sú u mladej generácie populárnejšie ako knihy či magazíny. Tak či onak, sloh z anglického jazyka je na maturite stálicou, s ktorou sa musí popasovať každý maturant. Postup jeho úspešného písania môžeme rozdeliť do niekoľkých krokov.

Ako písať sloh z angličtiny?

Na začiatku bude dôležité, aby ste si zvykli na prácu s anglickým textom, napríklad čítaním alebo internetovou komunikáciou s anglicky hovoriacimi ľuďmi. Pomôže vám prekladač viet, ktorý preloží výrazy ucelene, nielen „od slova do slova”. Neskôr pravdepodobne zistíte, že potrebujete pomoc iba s prekladom niektorých slovíčok a napokon pochopíte význam viet bez použitia slovníka.  Zlepší sa vaša úroveň slovnej zásoby v angličtine, osvojíte si prirodzený slovosled aj pravidlá gramatiky. 

Čím familiárnejší pre vás bude písaný text v angličtine, tým ľahšie zvládnete písanie školských slohov. Myslite tiež na to, že dobre napísaný sloh závisí  od poznania štruktúry a formátu. Ak vám robí ťažkosti aj sloh či esej v slovenčine, zamerajte sa na písanie ako také. Veľká časť časovej organizácie, usporiadania myšlienok a kreativity, ktorú budete pri písaní slohu potrebovať, je rovnaká v každom jazyku. 

Brainstorming pred slohom

Krok prvý, brainstorming. V doslovnom preklade „myšlienková búrka” je výstižné označenie pre mentálny proces, ktorého cieľom je vyprodukovať čo možno najviac nápadov. Pri brainstormingu nezáleží na tom, či je nápad dobrý, alebo znie šialene. Pred písaním anglického slohu by si mal každý študent prejsť krátkou fázou brainstormingu, pri ktorej si ucelí svoj vlastný názor na tému a príde na kvantum užitočných nápadov. Tie stačí už len zapracovať do slohu. 

Ak je pre vás téma náročná, brainstormingu môžete venovať 15 až 20 % celkového času, ktorý na sloh máte. Môžete začať s vytváraním krátkej osnovy, zapísaním dôležitých bodov v odrážkach alebo vytvorením myšlienkovej mapy. Zapisujte si všetko, nikdy neviete, ktorá myšlienka vám nakoniec ukáže najľahšiu cestu k zvládnutiu tejto úlohy.

Členenie slohu

Sloh, esej a množstvo iných literárnych útvarov môžeme členiť na 3 hlavné časti: úvod, jadro a záver. Dôležité je zvoliť vhodnú kompozíciu myšlienok a názorov v rámci jednotlivých častí. Je potrebné si dobre premyslieť ich sled a logickú nadväznosť. Pozrime sa na jednotlivé časti slohu a na čo pri ich písaní netreba zabúdať.

Rýchly, sumarizačný a informatívny úvod 

Úvod nie je časťou textu, s ktorou je potrebné strácať veľa času. Dokonca ho na skúšobný hárok nemusíte napísať ako prvý. Ak naozaj neviete, ako začať, môžete si písanie úvodu nechať až na koniec, keď bude podstata slohu jasná a ucelená. Úvod by mal mať zhruba 4 až 5 viet. Jeho úlohou je vtiahnuť čitateľa do deja a oboznámiť ho s tým, čo ho pri ďalšom čítaní čaká. Začnite od všeobecných informácií a smerujte čitateľa k hlavnej téze diela.

Dajte si záležať na tematických vetách

Jadro je základom, hlavnou časťou celého slohu. Je miestom pre hlbší rozvoj myšlienok alebo deja. Pre lepšiu prehľadnosť sa člení na odseky. Na začiatku každého odseku stojí veta, tzv. tematická veta, ktorá celému odseku udáva tempo. Veta by mala odkazovať na to, s čím sa čitateľ v odseku oboznámi. Dôležité je nezabudnúť, akú má táto veta funkciu a dbať na to, aby text pokračoval v jej duchu. Odstavce by nemali byť príliš dlhé, ani preplnené informáciami, ktoré spolu nesúvisia. Dobre členený text sa ľahko číta a informácie sú zrozumiteľnejšie. 

Záver slohu v angličtine

Tak ako každý iný sloh, aj ten anglický od študenta vyžaduje, aby pri konci písania zhrnul pár svojich poznatkov, myšlienok a domnienok do záverečného odseku. Dobre napísaný záver vychádza z ústrednej myšlienky práce a tiež čerpá z tematických viet, ktorými si študent pri jeho písaní môže pomáhať. Študent v ňom obhajuje svoje myšlienky a názory na danú tému.

Najčastejšie chyby pri písaní slohu v angličtine

Ak chcete napísať dobrý sloh v anglickom jazyku, mali by ste sa vyhnúť gramatickým chybám. Ak si nie ste istý, ako sa konkrétne slovo píše, pokúste sa použiť synonymum alebo vetu preformulovať. Píšte čitateľne, aj vzhľad vášho slohu ovplyvní dojem, ktorý v čitateľovi vyvolá. Slohová práca by nemala byť príliš dlhá, aby ste ju stihli napísať aj vo forme čistopisu. 

Rovnako dôležitá je téma práce a žáner. Často sa stáva, že študenti v procese písania odklonia od témy, za čo môžu stratiť body. Taktiež nie je ničím nezvyčajným, že pri nedostatku času prestanú myslieť na plynulosť myšlienok a súdržnosť textu. Rozdeľte si čas tak, aby ste sa mohli v pokoji zamyslieť nad témou a neskôr sústrediť na čistopis.

Sloh alebo esej: je v tom vôbec rozdiel?

Esej patrí medzi zložitejšie literárne útvary, v ktorom sa autor zamýšľa nad určitým problémom v písomnej podobe. S esejami sa stretávajú hlavne študenti vysokých škôl. Tento literárny útvar vyžaduje rozhľad, kreativitu a schopnosť kritického myslenia. Pri vypracovaní odbornej eseje je dôležité dodržať formálne kritériá: akademické vyjadrovanie, vhodný výber slov, určený rozsah práce, štruktúru a formátovanie.

Dobrá esej z anglického jazyka bude rovnako originálna, zmysluplná a pútavá, ako esej v slovenčine. V prípade školských esejí je najdôležitejšie, aby vaša esej vynikala nad ostatnými zo skupiny, zahŕňala hlbšie myšlienky a nové súvislosti. Nezabúdajte na to, že esej má prezentovať váš osobný názor a podložené argumenty. Každú tému môžete prispôsobiť svojim poznatkom či záujmom tak, aby bola presvedčivá pre vás aj pre čitateľa.

Odborný jazyk je pri maturitnom slohu z angličtiny potrebný ako soľ

Príprava na maturitu z angličtiny zahŕňa aj oprášenie slovnej zásoby. Keďže kompozícia je slohovým útvarom, ktorý vyžaduje formalitu, zamerajte sa na použitie prítomného času. Používajte spájacie a signalizačné slová. Sprehľadnia text a posunú jeho úroveň na vyššiu priečku. Zabudnite na používanie skrátených tvarov, tie sú v odbornom anglickom texte nežiaduce. Vyhnite sa aj frazálnym slovesám a slangu, uprednostnite formálne výrazy. 

Dôsledná príprava na maturitnú skúšku vám pomôže aj v prípade, ak vás v budúcnosti bude čakať pracovný pohovor v angličtine.

Tip na záver: kedy písať čiarky?

Podľa tejto mnemotechnickej pomôcky si ľahko zapamätáte, pred ktorými priraďovacími spojkami v angličtine píšeme čiarku. Slovo FANBOYS si vryte do pamäte: For, And, Nor, But, Or, Yet, So.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.