7 najčastejších omylov o prekladaní a prekladateľstve

Ovládam cudzí jazyk, môžem teda prekladať.

To, že ovládate cudzí jazyk a dokážete v ňom relatívne plynule komunikovať, ešte vôbec neznamená, že budete dobrým prekladateľom. Verbálna forma jazykového prejavu je výrazne odlišná od písomnej formy, čiže ak dokážete bez problémov konverzovať v cudzom jazyku, bohužiaľ to neznamená, že máte rovnako dobrý aj písomný prejav.

Vyrastal som v bilingválnom prostredí, čiže môžem prekladať.

Skutočnosť, že ste vyrastali v bilingválnom prostredí, automaticky neznamená, že môžete pracovať ako prekladateľ. Prekladateľstvo vyžaduje omnoho viac ako len dôkladnú znalosť dvoch jazykov. Rovnako dôležité je vedieť text preklopiť z jedného jazyka do druhého takým spôsobom, aby v preklade vyznel ako originál. Medzi schopnosťou dorozumieť sa dvomi jazykmi a schopnosťou prekladať je naozaj veľký rozdiel.

Moderné prekladateľské programy sú také vyspelé, že čoskoro nahradia prekladateľov.

Automatizované prekladateľské nástroje, ktoré sú momentálne k dispozícii, dokážu preložiť vetu viac-menej tak, že preložia slovo za slovom. Nedokážu pochopiť kontext a rozdiely v odtienkoch významu jednotlivých slov. Okrem toho majú pomerne veľký problém aj so slovosledom a preložené slová vo vete skladajú často v rovnakom poradí, ako je to v zdrojovom texte. Mnohé preložené vety preto nemusia dávať zmysel. Automatizované prekladateľské nástroje môžu byť praktickou pomôckou na veľmi všeobecné oboznámenie sa s obsahom textu, ale nedokážu nahradiť preklady profesionálneho prekladateľa.

Mám text s rozsahom približne 2 500 slov, môžete mi ho preložiť do hodiny?

Väčšina ľudí nedokáže 2 500 slov za hodinu ani len napísať na počítači. Takže preložiť 2 500 slov za jednu hodinu je minimálne veľmi nereálne. Reálny počet slov, ktoré profesionálny prekladateľ dokáže v priemere preložiť za jednu hodinu, sa pochopiteľne líši v závislosti od viacerých faktorov (napríklad typ textu). Preklad marketingového textu trvá neporovnateľne dlhšie ako preklad priamočiareho manuálu. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim čas potrebný na preklad je jeho odbornosť. Na preklad veľmi špecifického a terminologicky hutného odborného textu je potrebné viac času ako na preklad bežného textu. Profesionálny prekladateľ tak dokáže v priemere preložiť od 250 do 350 slov za hodinu, čiže 2 500 slov prekladateľ preloží v priemere za 7 až 10 hodín.

Našu webovú stránku a marketingové materiály nepotrebujeme prekladať, naši klienti vedia po anglicky.

Aj napriek tomu, že dnes pribúda počet ľudí, ktorým nerobí problém čítať texty v cudzom jazyku (napríklad v angličtine), často nie sú jazykovo natoľko zdatní, aby dokázali porozumieť všetkým detailom konkrétneho textu. Nemusia byť preto takí ochotní kúpiť si propagovaný produkt alebo službu, kým sa o nej nedozvedia viac vo vlastnom jazyku. Výsledky nižšie uvedenej štúdie dokazujú, že ľudia, ktorí ovládajú anglický jazyk, aj tak preferujú produkty vo svojom materinskom jazyku. (Zdroj: https://hbr.org/2012/08/speak-to-global-customers-in-t/)

Prekladanie nemôže byť náročné, keďže pre každý text existuje iba jeden správny preklad.

Jazyk nie je predmetom striktne exaktnej vedy. V očiach jazykovedcov neexistuje iba jedna správna odpoveď. Myšlienky môžu byť vyjadrené rozmanitými spôsobmi. Ak desiatich prekladateľov požiadame o preklad toho istého textu, tak dostaneme desať rozdielnych verzií prekladu, pričom každý možno považovať za adekvátny. Niektoré preklady môžu byť vhodnejšie z pohľadu kontextu alebo cieľového publika, ktorému je určený. Preto je potrebné využiť služby prekladateľa, ktorý sa v danej problematike a oblasti naozaj dobre vyzná.

Čo sa študenti učia počas štúdia prekladateľstva? Musia sa budúci prekladatelia učiť naspamäť celý slovník?

Aj keby bolo možné naučiť sa celý slovník naspamäť, z pohľadu prekladateľstva je to zbytočné. Nanajvýš by to prekladateľovi umožnilo ušetriť čas, keby nemusel niektoré výrazy vyhľadávať v slovníku. Dobrý prekladateľ však nemusí ovládať každé slovo v slovníku. Vedieť dobre prekladať totiž neznamená poznať každé slovo. Tento proces zahŕňa omnoho komplikovanejšie postupy, ktoré prekladateľ konceptuálne využíva pri preklade javov vyjadrených jazykom. Vyžaduje si preto hlbokú znalosť zdrojového aj cieľového jazyka a oboch kultúr, ktorých sa dotýka (zdrojovej i cieľovej). Na dosiahnutie potrebnej úrovne je potrebná štipka talentu, množstvo tréningu a neustála prax.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.