Kurzy posunkového jazyka na Slovensku v roku 2018

Kurzy posunkového jazyka na Slovensku v roku 2018

Kurzy posunkového jazyka na Slovensku v roku 2018

1. Kresťanské centrum nepočujúcich (*registrácia na letný semester 2018 je už ukončená)

 • miesto: priestory KCN, Františkánske námestie 2, Bratislava/pobočka v Banskej Bystrici
 • kurz prebieha 2-krát do roka : zimný semester (JESEŇ: september – december) a letný semester (JAR: február – máj)
 • dĺžka vyučovania: 60 min/počas 13 týždňov
 • úrovne: začiatočníci, mierne pokročilí, pokročilí
 • cena: kurz je bezplatný (poprípade dobrovoľný finančný dar)

2. Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • miesto: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, učebňa č. 619NB
 • dátum: od 19.2. do 18.5.2018 (2-krát týždenne: pondelok 16:30-18:00 a streda 16:45 – 18:15) – dokopy má kurz 50 hodín
 • cieľová skupina: pedagogickí a nepedagogickí pracovníci (min. 6 a max. 12 pracovníkov)
 • lektor: PaeDr. Bc. Roman Vojtechovský
 • prihlásenie: roman.vojtechovsky@rec.uniba.sk  (*prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do 14.2.2018)
 • cena: kurz je bezplatný

3. Inštitút jazykov a vzdelávania

 • ide o slovenský posunkový jazyk v úradnom styku
 • miesto: vybrané slovenské mestá
 • 3-mesačné kurzy, 2-krát týždenne (od 28 do 48 hod/kurz/modul)
 • prihlásenie: lenorovicova@ijav.sk – do prihlášky uviesť aj mesto, v ktorom chcete kurz absolvovať
 • ceny: 48-hodinový kurz: 3 €/vyuč. hodina;  jednolitvý modul (3-mesačný kurz): 144 €

4. Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich

 • miesto: priestory Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, Jelačičova 4, 821 08 Bratislava
 • kurzy sú organizované ako na seba nadväzujúce moduly a po ich absolvovaní by mal študent získať jazykovú kompetenciu v slovenskom posunkovom jazyku na úrovni B2
 • jeden modul má 60 vyučovacích hodín
 • po ukončení nadobudne každý študent osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu
 • typy kurzov:
 • skupinové kurzy – momentálne v roku 2018 neprebiehajú, odporúčame kontaktovať priamo centrum a informovať sa o aktuálnosti tejto informácie
 • víkendové kurzy – momentálne v roku 2018 neprebiehajú, odporúčame kontaktovať priamo centrum a informovať sa o aktuálnosti tejto informácie
 • individuálne kurzy – čas, frekvencia a dĺžka výučby sa riadi podľa priania študenta
 • letné a zimné intenzívne kurzy pre začiatočníkov – momentálne v roku 2018 neprebiehajú, odporúčame kontaktovať priamo centrum a informovať sa o aktuálnosti tejto informácie

–        tento kurz je koncipovaný ako zoznámenie sa so slovenským posunkovým prekladom, na základe ktorého sa študent rozhodne, či bude v kurze i naďalej pokračovať
–        študenti sa naučia základné posunky, frázy a základné komunikačné zručnosti
–        kurz prebieha len v jednom týždni od pondelka do piatka v mesiacoch február, júl, august a september: vyučovacie hodiny na deň x 5 dní (dokopy 20 vyučovacích hodín)

 • kurzy na mieru – kurz je určený pre firmy a inštitúcie

– záujemcom ponúka priestor navrhnúť si vlastnú predstavu, frekvenciu, miesto konania i zameranie kurzu

 •  kurz „Lektorské minimum pre lektorov slovenského posunkového jazyka“ – kurz je určený pre tých, ktorí majú záujem stať sa lektormi slovenského posunkového jazyka

–        podmienkou je výborná jazyková kompetencia v slovenskom posunkovom jazyku
–        kurz trvá 40 vyučovacích hodín
–        kapacita je 3-9 záujemcov (skupinový kurz) alebo individuálne 1-2 záujemcovia

Posunková reč alebo posunkový jazyk? Aký je rozdiel?

Na záver si upresníme rozdiel medzi výrazmi „posunkový jazyk“ a „posunková reč“.

Posunkový jazyk je , tak ako aj ostatné jazyky, plnohodnotným  jazykom s vlastnou gramatikou a syntaxou a jeho používatelia patria do konkrétnej kultúrnej a jazykovej menšiny. Spĺňa teda všetky základné kritéria prirodzeného jazyka a preto je použitie pojmu „reč“ v tomto význame nesprávne.

Reč sa totiž chápe ako konkrétna realizácia systému jazyka v dorozumievacom procese, t.j. v prehovore, ku ktorému v posunkovom jazyku však nedochádza. Lingvisticky správny termín je teda „posunkový jazyk“.