Potvrdenie o zamestnaní: Trvajúci aj ukončený pracovný pomer

Často sa stáva, že ľuďom po skončení pracovného pomeru chýbajú dôležité potvrdenia z predošlého zamestnania. Zisťujú to až pri návšteve poisťovne alebo Úradu práce, kde kvôli chýbajúcim dokumentom nemôžu preukázať určité skutočnosti.

Nezabúdajte, že aj keď sa vaša práca končí, je potrebné vybaviť ešte niekoľko náležitostí. Aké potvrdenia vám musí zamestnávateľ vystaviť počas trvania a po skončení pracovného pomeru?

Potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru

Prvým z dokumentov, ktoré môže zamestnanec získať od svojho zamestnávateľa, je potvrdenie o trvaní pracovného pomeru. Tento dokument je potrebný napríklad na účel poskytnutia úľavy poplatku za komunálne odpady alebo na príspevok na dochádzku za prácou.

Potvrdenie obsahuje základné informácie o zamestnávateľovi aj zamestnancovi (meno, adresa, rodné číslo) a informácie o pracovnom pomere: dátum jeho začiatku, počet odpracovaných a neodpracovaných dní. Potvrdenie sa vystavuje za každý mesiac zvlášť.

Zápočtový list alebo potvrdenie o zamestnaní

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní, tzv. zápočtový list. Túto povinnosť musí zamestnávateľ splniť bez toho, aby ho zamestnanec o vydanie potvrdenia požiadal, na základne § 75 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce.

Zápočtový list obsahuje údaje o zamestnávateľovi a zamestnancovi, druh vykonávaných prác, počet odpracovaných rokov, zrážky zo mzdy (exekúcia, výživné, pokuty) a informáciu o tom, či bolo zamestnancovi vyplatené odchodné. Tento dokument môže požadovať nasledujúci zamestnávateľ a slúži tiež pre účely vybavovania starobného dôchodku.

Výstupný list

Výstupný list nie je v Zákonníku práce presne definovaný, ale v praxi sa ním potvrdzuje vyrovnanie záväzkov zamestnanca voči zamestnávateľovi. Dokument by mal obsahovať základné údaje o zamestnancovi a zamestnávateľovi, zoznam záväzkov a údaj o tom, či boli vyrovnané.

Vyrovnanie záväzku má najčastejšie podobu odovzdania vecí, ako napríklad firemný notebook, mobilný telefón, kľúče, pracovné pomôcky a iné zverené hodnoty, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť. Vyrovnanie všetkých záväzkov potvrdzujú jednotlivé oddelenia zamestnávateľa.

Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti

Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti v minulosti vystavoval zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý ho následne predkladal Sociálnej poisťovni. Dnes už stačí predložiť iba vyplnenú žiadosť o dávku v nezamestnanosti. Sociálna poisťovňa žiada potvrdenie zamestnávateľa výlučne v sporných prípadoch, a to priamo od zamestnávateľa.

O priznanie dávky v nezamestnanosti je potrebné požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne (SP) podľa trvalého bydliska. Po strate zamestnania má na ňu nárok každý zamestnanec, ktorý pracoval na hlavný pracovný pomer, skrátený úväzok alebo dohodu o vykonaní práce a zamestnávateľ mu platil sociálne poistenie najmenej  2 roky.

Príspevok na dochádzku za prácou

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje mesačne príspevok na dochádzku za prácou z miesta bydliska do miesta výkonu zamestnania. Príspevok slúži na úhradu časti cestovných výdavkov. Nárok naň má každý, ktorý bol evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie najmenej 3 mesiace a následne si našiel nové zamestnanie.

O príspevok na dochádzku za prácou písomne požiada najneskôr do jedného mesiaca od nástupu do zamestnania. Úrad práce môže vyžiadať tak písomnú žiadosť o poskytnutie príspevku na dochádzku za prácou, ako aj potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru za každý mesiac osobitne.

Potvrdenie o pracovnom pomere bez trvalého pobytu na území Slovenskej republiky

Potvrdenie o pracovnom pomere pre zamestnanca bez trvalého pobytu na území Slovenska najčastejšie vyžaduje zdravotná poisťovňa, v ktorej môže byť zamestnanec poistený súbežne s poisťovňou vo svojej krajine. Dokument obsahuje základné údaje o zamestnancovi a zamestnávateľovi, dátum začiatku pracovného pomeru a miesto výkonu práce.

Dokumenty súvisiace s trvajúcim alebo ukončeným pracovným pomerom patria medzi najčastejšie úradné preklady. V prípade, že potrebujete potvrdenie o trvaní pracovného pomeru či zápočtový list, neváhajte a kontaktujte nás. Preklady všetkých typov úradných dokumentov vybavíte na jednom mieste u nás.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.