Potvrdenie o zaplatení dane v roku 2022: Postup, dátumy, dokumenty

Zamestnanec, ktorý požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2021, môže v roku 2022 poukázať 2 % z dane vybranej organizácii. Aby tak mohol urobiť, od zamestnávateľa musí najskôr vyžiadať Potvrdenie o zaplatení dane.

Potvrdenie o zaplatení dane

Potvrdenie o zaplatení dane je tlačivo, ktoré sa používa pre účely poskytnutia podielu zaplatenej dane – poukázanie 2 %, prípadne 3 % v prospech verejnoprospešnej neziskovej organizácie.

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 19.04.2022, pokiaľ zamestnancovi vykonal ročné zúčtovanie za rok 2021.

Toto Potvrdenie sa prikladá ako povinná príloha k Vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane. Obsahuje údaje o zamestnancovi a zamestnávateľovi, ako aj údaje o zaplatení dane z príjmov.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, poukazuje podiel zo svojej zaplatenej dane podaním Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona na samostatnom tlačive.

V tomto tlačive sa uvádzajú identifikačné údaje daňovníka, výšku zaplatenej dane a dane určenej na poukázanie pre prijímateľa, dátum zaplatenia dane, údaje o prijímateľovi a súhlas so zaslaním údajov prijímateľovi o daňovníkovi.

Ako postupovať pri poukazovaní 2 % z dane

Postup poukázania podielu zaplatenej dane pre zamestnancov, ktorí požadujú od svojho zamestnávateľa vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov je nasledovný:

  1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie najneskôr do 31.03.2022. Pre poukázanie podielu zo zaplatenej dane je nevyhnutné v žiadosti o ročné zúčtovanie vyznačiť v časti VII. „Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo tlačivo V2Pv18_PPotvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Zamestnávateľ dokument vystaví v termíne do 19.04.2022 a doručí vám ho v listinnej forme alebo elektronicky, podľa vašej dohody.

Z tohto potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a môžete si vypočítať:

  1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2 % na rok 2022.
  2. Predložte daňovému úradu vyplnené tlačivo V2Pv21_1Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby najneskôr do pondelka 02.05.2022 (riadny termín 30.04.2022 pripadá na sobotu). Vyhlásenie môžete poslať poštou alebo odovzdať osobne na ktoromkoľvek daňovom úrade.

Pozor: Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2 % (alebo 3 %) v prospech vami vybraného prijímateľa.

Dôležité dátumy pre poukázanie 2 %

Do 15. februára 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

Následne vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Oba dokumenty doručte najneskôr do 02.05.2022 na daňový úrad.

Komu je možné venovať 2 %

Poukazovanie podielu zaplatenej dane je určené len pre verejnoprospešné neziskové organizácie. Daňovník môže venovať 2 % niekoľkým typom prijímateľom, medzi ktorých patria:

2% nemôžu prijímať samotní ľudia (fyzické osoby), podnikateľské subjekty, rozpočtové a príspevkové organizácie, záujmové združenia právnických osôb a podobne.

Rozdiely pre zamestnanca a SZČO

Zatiaľ čo zamestnanec potrebuje pre poukázanie 2 % viaceré tlačivá a ich osobné odovzdanie úradu, postup pre SZČO je o niečo jednoduchší.

Ak ste fyzická osoba (živnostník), ktorá sama podáva daňové priznanie, postupujte nasledovne:

  1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické/právnické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
  2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2022 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30.06.2022 alebo 30.09.2022).
  3. Riadne vyplnené Daňové priznanie odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poukazovanie 2 % a odklad daňového priznania

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % poukazuje v tomto predĺženom termíne (teda do 30.06.2022 alebo 30.09.2022)

Súvisiace typy dokumentov

Dobrovoľníci, ktorí plánujú poukázať 3 % z dane, budú potrebovať Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2021 (vzor tlačiva). O toto potvrdenie budú žiadať priamo u organizácie, v ktorej prácu vykonali. ​

Pozor: Dobrovoľník nemusí poukázať 3 % z dane tej organizácii, v ktorej pôsobil ako dobrovoľník.

Potvrdenie o výške dane na základe podaného daňového priznania

Ako fyzická alebo právnická osoba môžete požiadať o vystavenie potvrdenia o výške dane na základe daňového priznania k dani z príjmov za zvolené zdaňovacie obdobie. Potvrdenie slúži najmä bankám na účely overenia príjmov podnikateľa, ktorý žiada o úver.

Formuláre a elektronická komunikácia

Formuláre súvisiace s daňovým priznaním, potvrdením o zaplatení dane a vyhlásením o poukázaní 2 % sú dostupné na stránke finančnej správy. Tu nájdete vzory tlačív aj elektronické formuláre.

Pre pripomenutie, v tomto článku sme spomínali:

Preklad dokumentov a tlačív, ktoré súvisia s daňovým priznaním alebo poukazovaním 2 %, patria medzi najčastejšie úradné preklady. Ak potrebujete niektorý z dokumentov preložiť do cudzieho jazyka, neváhajte a kontaktujte nás.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.