Translata na Linguamarkete sa študentov pýtala na výhody a nevýhody - freelancer vs prekladateľská agentúra

Boli sme naozaj veľmi milo prekvapení množstvom študentov, ktorí sa zaujímali o možnosti uplatnenia vo svojom študijnom odbore a prišli sa s nami osobne porozprávať a informovať. Pripravili sme si pre nich malú súťaž s dvomi otvorenými a tromi gramaticko-štylistickými otázkami. Naše prvotné obavy z vytlačenia príliš veľkého množstva súťažných hárkov boli veľmi rýchlo zažehnané ich absolútnym nedostatkom. Ďakujeme každému študentovi za zapojenie sa a za zaujímavé odpovede. Prečítali sme si úplne všetky hárky a preto až s týždňovým oneskorením prinášame prehľad vytvorený z odpovedí samotných študentov (viď nižšie).

Online prekladový slovník | Translata blog

Študentov sme sa chceli spýtať, aké sú z ich pohľadu výhody a nevýhody práce prekladateľa/tlmočníka na voľnej nohe (freelancera), keď pracuje priamo s klientmi v porovnaní so spoluprácou s prekladateľskou agentúrou.

kresba prekladateľa na voľnej noheV niektorých prípadoch nás odpovede prekvapili, preto by sme na ne chceli reagovať. Vo viacerých hárkoch sa opakoval názor, že prekladateľ, ktorý spolupracuje priamo s klientmi, má výhodu v možnosti pracovať z pohodlia vlastného domova. Ako nevýhoda spolupráce s prekladateľskou agentúrou bolo naopak uvedené, že prekladateľ musí prekladať v sídle agentúry. Prekladateľská agentúra zväčša spolupracuje s veľkým množstvom prekladateľov, aby dokázala čo najlepšie pokryť dopyt po prekladoch. Úplne bežne ide o databázy s viac než 1 000 prekladateľmi. Z toho dôvodu pracujú v sídle firmy iba projektoví manažéri, ktorí s prekladateľmi dennodenne komunikujú. Prekladateľ pracujúci na zákazkách sprostredkovaných prekladateľskou agentúrou však pracuje z domu.

Ďalší omyl v ponímaní študentov spočíval v mienke, že výhoda prekladateľa, ktorý pracuje priamo s klientmi, spočíva aj v možnosti prekladať pre viacero firiem a osôb, zatiaľ čo prostredníctvom prekladateľskej agentúry túto možnosť nemá a môže prekladať iba pre danú agentúru. Aj napriek tomu, že existujú osvedčení prekladatelia, ktorí majú dostatok zákaziek od jednej agentúry, táto im žiadnym spôsobom nebráni spolupracovať s kýmkoľvek iným (dokonca aj s inými prekladateľskými agentúrami). Prekladateľ nie je zamestnancom prekladateľskej agentúry na trvalý pracovný pomer, preto môže prekladať pre viacero firiem a osôb ako v prípade prekladateľa, ktorý spolupracuje s klientmi priamo.

Opakovane sa objavoval názor, že prekladateľ, ktorý pracuje priamo s klientmi, má výhodu v možnosti výberu zákaziek na preklad a pri spolupráci s prekladateľskou agentúrou túto možnosť nemá. Pri ponuke prekladu kontaktuje prekladateľa projektový manažér z prekladateľskej agentúry, ktorý mu vysvetlí, o aký druh zákazky ide, špecifikuje oblasť, rozsah a termín odovzdania. Je však len a len na rozhodnutí prekladateľa, či danú zákazku prijme alebo ju odmietne. Nie je preto nikdy nútený prekladať text, ktorý nevyhovuje jeho špecializácii alebo časovým či iným možnostiam.

Viacero odpovedí bolo vtipne a dômyselne ilustrovaných, no najviac nás pobavila kresba prekladateľa na voľnej nohe. Túto kresbu sme si dokonca vybrali za hlavný obrázok nášho blogu.

Celú galériu fotiek z Linguamarket 2015 si môžete pozrieť na našej facebookovej stránke TU.

Na záver nám ostáva povedať už len toľko, že sa tešíme na budúcoročný tretí ročník podujatia Linguamarket. 🙂 Dovidenia o rok!

Preklady cez prekladateľskú agentúru infografika

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.