Zistite viac o založení živnosti online

Živnosť je najčastejšie používaným oprávnením na podnikanie pre fyzické aj právnické osoby. Na jej výkon je však potrebné náležité osvedčenie, teda živnostenský list. Ako ho získať online a čo robiť, ak chcete svoje živnostenské oprávnenie využiť v zahraničí?

Čo je to živnostenský list?

Živnostenský list je starší názov pre osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

Podnikanie na základe živnostenského oprávnenia (živnostenského listu) patrí medzi najčastejšie využívané formy výkonu podnikateľskej činnosti na Slovensku.

Každá fyzická a právnická osoba však môže začať podnikať podľa živnostenského zákona až na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení.
Živnostenský list vydáva živnostenský úrad na základe ohlásenia.

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané fyzickej osobe obsahuje:

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané právnickej osobe obsahuje:

Živnostenský list vydaný zahraničnej osobe obsahuje aj označenie, adresu miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky a osobné údaje osoby vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby.

Ako si založiť živnostenský list?

Vznik oprávnenia na živnostenské podnikanie je podmienený jeho ohlásením na miestne príslušnom okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania v postavení jednotného kontaktného miesta podľa miesta bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osobyz.

Ohlásenie môžete podať osobne na úrade, elektronicky alebo prostredníctvom poverenia inej osoby, ktorá ohlásenie podá za vás.

Ak sú splnené všetky podmienky na podnikanie a ohlásenie je kompletné, úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení (živnostenský list) do 3 pracovných dní. Prevziať si ho môžete osobne na okresnom úrade, môže byť doručené na adresu, ktorú ste uviedli v ohlásení, alebo doručené elektronicky.

Okrem živnostenského listu vám môže úrad vydať aj rozhodnutie (napríklad o nevzniknutí živnostenského oprávnenia, o zastavení konania, o nesplnení určených podmienok alebo o tom, že podanie nie je ohlásením).

Čo treba na založenie živnosti?

Živnosť si môže založiť každý, kto splní všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti a prípadne aj osobitné podmienky prevádzkovania remeselnej alebo viazanej živnosti.

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti sú: dosiahnutie veku 18 rokov, bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony. Osobitnými podmienkami prevádzkovania živností sú napríklad odborná spôsobilosť alebo potrebná prax v danom odbore, ktoré sú vyžadované pri viazaných a remeselných predmetoch podnikania.

Okrem splnenia týchto podmienok je pri založení živnosti potrebné uviesť unikátne obchodné meno živnosti, určiť adresu sídla alebo miesta podnikania a uviesť predmet alebo predmety podnikania.

K ohláseniu živnosti je potrebné pripojiť aj požadované dokumenty:

Založenie živnosti online

Ohlásiť živnosť online môžete prostredníctvom elektronickej služby dostupnej na portáli www.slovensko.sk.

Na založenie živnosti online bude potrebovať:

Koľko stojí živnosť?

Pokiaľ máte záujem založiť si živnosť klasickým spôsobom, teda osobne, musíte na príslušnom úrade zaplatiť správny poplatok vo výške 5 eur za každú voľnú živnosť a 15 eur za každú remeselnú alebo viazanú živnosť. Platba je možná e-kolkami, v hotovosti, platobnou kartou či bankovým prevodom, v závislosti od vybavenia úradu.

Ak sa rozhodnete založiť si živnosť online, výška poplatku za každú voľnú živnosť je 0 eur a za každú remeselnú či viazanú živnosť je poplatok 7,50 eur. Poplatok sa uhrádza bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.

Výpis živnostenského listu

Spoločnosť, živnostník, ako aj občianske združenie môže pri rôznych situáciách potrebovať výpis zo živnostenského registra na informatívne alebo právne účely.

Informatívny výpis (nepoužiteľný pre právne úkony) je možné vyhľadať a vytlačiť zo stránky živnostenského registra www.zrsr.sk.

Oficiálny výpis (použiteľný pre právne úkony) je možné vyžiadať osobne na živnostenskom úrade (poplatok 3 eurá), alebo elektronicky na stránke www.slovensko.sk, pričom výpis bude doručený žiadateľovi do jeho elektronickej schránky (poplatok 0 eur).

Elektronický živnostenský list

Pri elektronickej komunikácii živnostenský úrad zasiela osvedčenie o živnostenskom oprávnení len v elektronickej podobe. Ak máte aktivovanú elektronickú schránku na elektronické doručovanie, osvedčenie o živnostenskom oprávnení vám bude doručené v elektronickej podobe do nej. Ak elektronickú schránku nemáte aktivovanú na elektronické doručovanie, osvedčenie o živnostenskom oprávnení vám bude doručené poštou.

Práca v zahraničí a živnosť

V súčasnosti môžete so slovenskou živnosťou ponúkať svoje služby dočasne vo všetkých krajinách EÚ. Ide o tzv. cezhraničné poskytovanie služieb, čo znamená, že podnikateľské oprávnenie vydané jedným členským štátom oprávňuje podnikateľa dočasne poskytovať služby aj v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

Obvyklé podmienky cezhraničného poskytovania služieb okrem iného zahŕňajú aj slovenský živnostenský list. Pre výkon podnikania je potrebné disponovať osvedčením o živnostenskom oprávnení vydanom na Slovensku s jeho úradne potvrdeným prekladom do jazyka krajiny určenia.

V niektorých prípadoch môže byť akceptovaný aj preklad do anglického jazyka, o čom sa vopred informujte na úrade danej krajiny, ktorému budete oznamovať cezhraničné poskytovanie služieb. Zvyčajne ide o jednotné kontaktné miesta, colné úrady alebo ministerstvá.

Nezabúdajte tiež na to, že osvedčenie o živnostenskom oprávnení (živnostenský list) by malo deklarovať vykonávanie činnosti na Slovensku aspoň dva mesiace pred jej výkonom v zahraničí.

Preklad živnostenského listu

Živnostenský list patrí medzi najčastejšie úradne prekladané typy dokumentov pre podnikanie a prácu v zahraničí.

Keďže živnostenský list patrí medzi úradné dokumenty, pri komunikácii so zahraničnými úradmi budete potrebovať jeho úradný preklad. Úradné preklady dokumentov, teda oficiálne preklady alebo preklady s pečiatkou, môže vystaviť iba prekladateľ poverený Ministerstvom spravodlivosti SR.

Viac sa dočítate v našom článku: Úradné preklady – kedy ich potrebujete a koľko stoja?

Oficiálny preklad živnostenského listu pozostáva z viacerých strán, ktoré prekladateľ zviaže trikolórou a opatrí odtlačkom svojej okrúhlej úradnej pečiatky. Zväzok teda musí obsahovať aj originálny dokument.

Keďže živnostenský list vydaný na začiatku podnikania už živnostenský úrad opätovne nevydá, možné je požiadať len o výpis zo živnostenského registra vystavený na právne účely.

Overenie prekladu živnostenského listu

Preklad s pečiatkou nie je jediný spôsob, akým môže byť živnostenský list osvedčený pre použitie v zahraničí. Podmienky sa líšia v závislosti od krajiny. Odporúčame preto vopred zistiť, aké dokumenty od vás zahraničný úrad vyžaduje a akým spôsobom musia byť overené.

Postup osvedčenia živnostenského listu pre krajiny Haagskeho dohovoru – apostilácia:

Postup osvedčenia živnostenského listu pre ostatné krajiny – superlegalizácia:

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.