Prehľadné delenie slovnej zásoby

Slovná zásoba je ako rozsiahla zbierka všetkých slov, fráz a viacslovných výrazov v jazyku. Je neuveriteľne rozsiahla, plná tisícok slov, ktoré ani všetky nezmestíme do jedného slovníka. Keďže jazyk sa neustále mení a vyvíja, aj slovná zásoba sa obohacuje o nové slová a vyraďuje staré.

Základnou stavebnou jednotkou slovnej zásoby je slovo. Slová sú v jazyku navzájom prepojené rôznymi spôsobmi, napríklad majú viacero významov alebo znejú rovnako, ale majú rôzne významy. Vytvárajú tak jednotlivé vrstvy jazyka, ktoré skúma náuka lexikológia.

Časti slovnej zásoby

Jadro (centrum) slovnej zásoby tvoria tie najpoužívanejšie slová, ktoré sú opornými bodmi každodennej komunikácie. Vyznačuje sa stálosťou s minimálnymi a pomalými zmenami. Patria sem najstaršie slová jazyka, základové a neodvodené slová a neutrálne výrazy.

Okraj (periféria) slovnej zásoby je v porovnaní s jadrom dynamický a slová do neho intenzívnejšie vstupujú i vystupujú. Patria sem rôzne zastarané slová, archaizmy, historizmy, neologizmy, odborné výrazy či cudzie slová.

Druhy slovnej zásoby

Základná slovná zásoba

Pilier slovnej zásoby pozostáva z najbežnejších slov v jazyku, ktoré umožňujú základné porozumenie a komunikáciu medzi osobami hovoriacimi rovnakým jazykom. Ide o najčastejšie používané slová v každodennej reči i písaní, ktoré sú univerzálne bez ohľadu na vek, profesiu alebo vzdelanie.

Tento súbor slov si potrebujeme osvojiť ako prvý, aj keď sa rozhodneme učiť cudzí jazyk. Vďaka nemu zvládneme základnú komunikáciu a na týchto základoch môžeme ďalej stavať.

Individuálna slovná zásoba

Tento unikátny súbor slov je odrazom jedinečných skúseností, záujmov a znalostí jednotlivca. Preto sa môže od jednej osoby k druhej výrazne líšiť. Čím je individuálna slovná zásoba bohatšia, tým presnejšie sa jednotlivec dokáže vyjadriť a zapojiť sa aj do špecializovanejších alebo hlbších rozhovorov.

Ovplyvňuje ju niekoľko faktorov:

V rámci individuálnej slovnej zásoby slová delíme aj podľa frekvencie používania.

Systém slovnej zásoby

Jazykovedci používajú na delenie slovnej zásoby viacero kritérií. Tento prehľadný systém slovnej zásoby im umožňuje sledovať vývoj jazyka, spôsob tvorby nových slov, ako sa v priebehu času menia ich významy a ako jazyk odráža zmeny v kultúre a spoločnosti.

Slová podľa lexikálneho významu

Slová podľa spisovnosti

Slová podľa pôvodu

Slová podľa štylistického príznaku

Štylisticky príznakové slová

Štylisticky bezpríznakové slová

Slová podľa citového zafarbenia

Expresívne (citovo zafarbené) slová

Slová bez citového zafarbenia

Slová podľa časového príznaku

Pochopenie tohto systému je dôležité nielen pre jazykovedcov, ale aj aj v komunikácii jednotlivcov. Umožňuje nám vyberať slová s väčšou presnosťou, zlepšuje efektívnosť a jasnosť pri vyjadrovaní myšlienok, spoznávať jazykové nuansy, plynulejšie ich zapájať do svojho prejavu a zároveň ho kultivovať.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.