Martin Eichler

3. augusta 2022

Prekladateľské technológie: prehľadný sprievodca

V čase, keď sa hranice stierajú, globalizácia a lokalizácia sú celosvetovými trendmi, narastá dopyt po prekladateľských službách. S tým úzko súvisí rozvoj prekladateľských technológií a inovácie, ktoré prinášajú riešenia pre pohodlnejšiu prácu s viacjazyčným obsahom.

Špecializované tímy vo firmách po celom svete produkujú veľké množstvá obsahu, ktoré distribuujú v rôznych jazykoch. Efektivita sa stala mantrou a tlak na rýchlosť produkcie obsahu a optimalizáciu nákladov sa zvyšuje.

Prekladateľské technológie sa začali objavovať asi pred 70 rokmi. Odvtedy sa im podarilo od základov zmeniť tvár prekladateľského odvetvia, umožňujú rýchly, neustále presnejší a cenovo výhodný preklad väčšieho množstva obsahu.

Dozviete sa:

Čo sú prekladateľské technológie?

Prekladateľské technológie zahŕňajú všetko od:

Spoločnosť Nimdzi už niekoľko rokov mapuje vývoj trhu. V roku 2021 sa v ich rozsiahlom prehľade objavilo viac ako 770 nástrojov. V porovnaní s rokom 2020 narástol počet o vyše 110 produktov.

Hoci korene niektorých prekladových techník, ktoré sa používajú dodnes, siahajú do 9. storočia, vývoj prekladových technológií sa zviezol na vlne vývoja prvých počítačov v polovici 20. storočia.

Práca prekladateľov bola dovtedy odkázaná na manuálne listovanie v slovníkoch a snahu o čo najkvalitnejší preklad podľa svojich najlepších vedomostí. Bez pomoci technológií bolo náročné odsledovať chyby, dodržiavať konzistentnosť terminológie, štýlu i tónu jazyka. Doručenie výstupov zabralo oveľa dlhší čas, ktorý firmám odkrajoval značnú časť z rozpočtu.

Príchod prekladateľských technológií spôsobil revolúciu:

Technológie pre automatizáciu prekladov

Aktuálne potreby trhu smerujú k maximalizácii využívania technológií. Inovátori odpovedajú na trhové požiadavky a navrhujú stále nové spôsoby na automatizovanie čiastkových úloh a rýchlejšie dosahovanie výsledkov. S automatizáciou prekladov pomáhajú rôzne typy softvérov, ktorých procesy sú vyladené tak, aby optimalizovali kvalitu a rýchlosť prekladov.

Počítačom podporovaný preklad

Neoceniteľný pomocník pomáha prekladateľom zvládať neustály tlak na rýchlosť doručenia a kvalitu vyhotovenia prekladov.

Kľúčovou dekádou v histórii počítačom podporovaného prekladu (CAT z anglického computer-aided translation) sú 90. roky 20. storočia, kedy vznikla väčšina komerčných CAT nástrojov. Smelo môžeme povedať, že vďaka nim sa od základov zmenil proces prekladov.

Firmy a prekladateľské agentúry mohli efektívnejšie spracovať veľké množstvá obsahu, čo im ušetrilo značné financie i čas. Prekladateľov odbremenili od monotónnych opakujúcich sa úloh a umožnili im tak sústrediť sa viac na samotný preklad.

V očiach laickej verejnosti vyvoláva používanie CAT nástrojov mylné domnienky, že preklad vyhotovuje počítač namiesto prekladateľa. Pravdou je, že prekladateľom pomáhajú.

CAT nástroje majú množstvo užitočných funkcií, napríklad:

Prečítajte si tiež: CAT nástroje ako výborné pomôcky pre prekladateľov

Prekladové pamäte

CAT nástroje fungujú na princípe tvorby prekladovej pamäte po každom preloženom texte. Zdrojový text rozdelia na jednotlivé segmenty = prekladové jednotky. Prekladateľ v užívateľskom rozhraní vidí jednotlivé segmenty v prehľadnej mriežke. Vľavo sú zdrojové texty a vpravo bunky, kde prekladateľ vkladá cieľové texty. CAT nástroj takto preložené texty ukladá do prekladateľskej pamäte ako dvojice, ktoré je možné opätovne upravovať.

Po uložení preložených dvojíc dokážu CAT nástroje v prekladovej pamäti identifikovať a navrhovať čiastočne zodpovedajúce preklady. Prekladateľ vidí informáciu o presnosti zhody, napríklad 100 % v prípade, že zdrojový text už bol v rovnakom znení preložený. Pri nižších percentuálnych zhodách (99 – 75 %) je potrebné uložený text manuálne upraviť.

Odhalené zhody a duplicity sa premietajú aj do cenovej ponuky klienta. Čím je prekladová pamäť bohatšia, tým je väčšia pravdepodobnosť objavenia zhôd a nižšej ceny za preklad.

Prečítajte si, ako sme vďaka tvorbe prekladových pamätí spoločnosti ZAJO doposiaľ ušetrili 22 % nákladov.

Terminologická databáza

Terminologická databáza je súbor pojmov, ktoré konkrétna značka zvykne používať. Na základe vytvorenej databázy zaužívaných termínov dostávajú prekladatelia pri preklade automatické návrhy prekladu jednotlivých výrazov. Tým sa zachováva konzistentnosť prekladu a skracuje čas dodania.

Glosár

Niektoré firmy majú vopred pripravený zoznam špecifických alebo citlivých pojmov, ktoré je potrebné premietnuť do prekladu. Glosár pojmov môžu tvoriť napríklad výrazy typické pre dané odvetvie, alebo zaužívané názvy či dokonca slang.

Vytvorenie glosáru obmedzí pochybnosti o správnom výraze a podobne ako terminologická databáza prispieva k zachovaniu konzistentnosti prekladu. Po použití termínu z glosára sa tento termín stáva súčasťou prekladovej pamäte.

Automatizácia prekladov pre webstránky cez HUB

Hoci niektoré platformy na správu obsahu webstránok umožňujú prepojenie s CAT nástrojmi, aby sa odbúralo zdĺhavé manuálne kopírovanie obsahu, väčšinou to neplatí pre e-shopy. Preto sme navrhli vlastný spôsob, ako pomôcť majiteľom e-shopov zjednodušiť vyhotovenie prekladov.

Klienta to stojí časovú investíciu na začiatku spolupráce, kedy si implementuje knižnicu do kódu svojej webstránky a pripojí sa k HUBu. Úvodná implementácia je vyvážená časovou úsporou v ďalších fázach spolupráce.

Celý proces funguje automaticky. Rozpozná, že na stránke pribudol nový text, odošle ho do CAT nástroja a notifikuje prekladateľov o novom projekte. Po vyhotovení prekladu texty odošle späť na webstránku.

Prečítajte si: Prečo potrebuje prekladateľská agentúra IT oddelenie?

Prepojenie CAT nástroja s úložiskom klienta

Užitočnou funkciou CAT nástrojov je ich integrácia s inými systémami. Týmto spôsobom je možné vytvoriť prepojenie s rôznymi typmi úložísk, kde klienti najčastejšie zhromažďujú dokumenty na preklad.

Automatizácia transferu podkladov odbúra množstvo e-mailovej komunikácie, znižuje riziko chýb, ktoré môžu vzniknúť pri manuálnom kopírovaní, a proces je menej závislý od reakcie projektového manažéra. Jeho úloha je viac-menej kontrolná, preto je aj výsledná cena za preklady nižšia.

Výhodou je možnosť prispôsobiť mieru automatizácie podľa požiadaviek klientov, ktorí majú radi istú mieru kontroly nad projektom.

Prečítajte si: CAT nástroje dokážu odbremeniť od zadávania prekladov

Transformácia je nevyhnutná

Užitočné technológie sú skvelými pomocníkmi nielen pre prekladateľov a agentúry. Výhodu majú tie firmy, ktoré pristupujú k transformácii s otvorenou mysľou. V súčasnosti už nie je na stole otázka, či používať prekladateľské technológie. Na mieste je uvedomiť si svoje potreby a rozhodnúť sa, ktorý z nástrojov ich pokryje najlepšie.

Efektívnejšie manažovanie práce posúva štandard prekladateľských služieb vyššie a zároveň je spôsobom, ako prehlbovať spoluprácu s klientmi.

10 871 odberateľov

Newsletter Translata Brífing: Získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí

Pravidelná dávka inšpirácie pre efektívnejšiu prácu s cudzími jazykmi

Prihláste sa k odberu

Strojový preklad

Strojový preklad umožňuje automatizované vyhotovenie prekladu obsahu bez zásahu človeka. Funguje na základe kódovania a dekódovania ľudského jazyka tak, aby mu počítač porozumel a dokázal ho zreprodukovať v inom jazyku.

Ešte pred pár rokmi neboli výstupy strojového prekladu spoľahlivé a využívali sa zväčša na preklad jednotlivých slov alebo krátkych fráz. Do vývoja a zdokonaľovania nástrojov strojového prekladu putuje stále viac zdrojov. Súčasné prekladové systémy vnímajú celok (vetu) a nie jednotlivé slová, čo vedie k lepšej kvalite prekladov.

Vývoj strojového prekladu

Prečítajte si tiež: Súčasnosť a budúcnosť strojového prekladu

Hrubý vs. editovaný strojový preklad

Kvalitu výsledného strojového prekladu ovplyvňuje viacero faktorov, napríklad podobnosť vetnej skladby zdrojového a cieľového jazyka alebo štýl a rozsah textu. Hoci neurálne strojové preklady produkujú čoraz lepšie výstupy, stále sú vzdialené od tých ľudských. Pri niektorých druhoch textov, najmä odborných a kreatívnych, nenahradia tradičných prekladateľov.

Prečítajte si: Trend záujmu o kreatívny preklad rastie a prináša možnosť zaujímavej špecializácie

Systémy manažovania prekladov

Rýchlosť prekladu neleží iba na pleciach prekladateľov. Svojím dielom k nej prispieva prekladateľská agentúra, ktorej úlohou je vytvoriť pracovné podmienky pre čo najjednoduchšie manažovanie projektov, ako aj uľahčiť komunikáciu s klientom.

Systémy riadenia prekladov (TMS z anglického translation management system) pomáhajú plánovať, prideľovať a spravovať prekladateľské projekty od zadania až po dokončenie.

Hoci na trhu je dostupných niekoľko systémov na manažment prekladov, postupom času sme dospeli do štádia, kedy bolo výhodnejšie vytvoriť si vlastné riešenie pre klientov i dodávateľov prekladov.

Translata portál

Umožňuje klientom získať prehľad o aktuálnych i dokončených zákazkách. V jednom účte má klient pod palcom stav aktuálnych požiadaviek a objednávok, dohodnuté termíny dodania, zodpovedných projektových manažérov, faktúry a úhrady.

Klient môže kedykoľvek nahrať dokumenty na preklad, my dostaneme notifikáciu a začneme pracovať. Všetky informácie o projektoch sú dostupné na jednom mieste.

Translata portál pre dodávateľov

Uľahčuje komunikáciu s dodávateľmi prekladov. Znižuje administratívnu záťaž, urýchľuje fakturáciu a dodávatelia si tak môžu lepšie plánovať svoje nové zákazky.

V jednom účte si odsledujú, dohľadajú a skontrolujú všetky informácie týkajúce sa projektov a fakturácie.

Konektory pre integráciu systémov

Konektory umožňujú vytvoriť prepojenie digitálnych platforiem s prekladateľským softvérom. Integrácia nahradí časť manuálnych úloh, používateľom umožňuje rýchlo a bezpečne odosielať a importovať preklady priamo zo systému, čo je najmä pri multijazyčnom obsahu časovo veľmi výhodné.

Integrácia systémov s prekladateľskými nástrojmi prináša mnoho výhod, napríklad:

I'm convinced everyone needs their own mission and goal in life. My mission is to connect people. With TMS, CMS, CAT tools, and CRM. Translation technology is my forte and I will be happy to guide you through it.